OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie o naborze 1/2017
Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 26 000 zł – 300 000 zł.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć 70 % kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 1 700 000 zł

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 01.02.2017 r. do 15.02.2017 r. 
bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększenie zatrudnienia

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym zwiększenie zatrudnienia

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z premiującymi kryteriami wyboru operacji.
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD –www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w biurze w Tuchowie przy ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa:

 

Skip to content