Ogłoszenie o naborze wniosków na demontaż pokryć dachowych zawierających azbest

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Nabór wniosków odbędzie się terminie od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016r. W razie niewykorzystania środków będzie można również składać wnioski w 2016 roku.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia i są dostępne na stronie www.rzepiennik.pl

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski adres 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 pokój nr 1.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Krzysztofa Banasia w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, pok. Nr 1 oraz pod numerem telefonu 14 65 35 527.

Osoby fizyczne składają w Gminie wypełniony wniosek wnioskodawcy (zał. Nr 6 do regulaminu projektu wraz z załącznikiem nr 1 do wniosku Beneficjenta Ostatecznego) a także załączniki:
– nr 3 Oświadczenie dotyczące budynków mieszkalnych, o powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą (jeśli dotyczy),

– nr 13 Oświadczenie o zachowaniu wykonanego pokrycia dachowego w stanie niezmienionym w okresie 5 lat od zakończenia projektu (jeśli dotyczy)
– nr 14 Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r. (jeśli dotyczy)
– nr 15 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
– nr 16 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (nie dotyczy odpadów uprzednio zdemontowanych i składowanych na posesji).

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski pokój nr 1 lub pod nr tel. 14 65 35 527

Skip to content