Ogłoszenie o naborze 1/2016

Ogłoszenie o naborze 1/2016

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 09.11.2016 r. do 23.11.2016 r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Zakres tematyczny operacji: 
Przedsięwzięcie 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym  w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji.
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w biurze  w Tuchowie przy ul Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 700 000 zł.

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 70 000 zł.

 Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem  tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa:

 • ogłoszenie o naborze;
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z);
 • instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z);
 • biznesplan;
 • informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;
 • procedura oceny i wyboru operacji;
 • lokalne kryteria wyboru operacji;
 • premiujące kryteria wyboru operacji;
 • wniosek o płatność (wersja 2z);
 • załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej;
 • instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 • umowa  o przyznaniu pomocy;
 • załącznik do umowy – wykaz działek ewidencyjnych.
Skip to content