Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) § 3 ust. 1, § 15 w zw. z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1490)

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

o g ł a s z a

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rzepiennik Biskupi, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 377/16 o powierzchni 0.10 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00208546/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

2. Cena wywoławcza do przetargu działki 377/16 wnosi kwotę 3.970,00 złotych netto.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) działka 377/16 leży częściowo w terenach o symbolu B.8R/ZZ oznaczającym tereny rolnicze zagrożone powodzią, częściowo w terenach o symbolu planu 1KDg oznaczającym tereny dróg publicznych głównych oraz częściowo w terenach o symbolu planu B.4KDW oznaczającym tereny dróg wewnętrznych.

4. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego, przelewem na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 81 8589 0006 0120 0280 0592 0135 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do godz. 12:00.

5.Wybrany oferent ponosi niezależnie od ceny ustalonej w pkt. 2 w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

6. Nieruchomość zostanie zagospodarowana na cele określone w planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie sześciu miesięcy od dnia zbycia nieruchomości

7.Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości : brak

8. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 kwietnia 2018 r. tj. o godzinie 10-tej w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 400 – w sali obrad rady gminy.

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej przelewem w wysokości 400,00 złotych (słownie: czterysta złotych) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim Nr konta 28 85 89 00 06 01 20 00 00 05 92 00 04 w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 r. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim do godz. 12:00 do dnia 12 kwietnia 2018 r. Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.
Za datę wpłacenia wadium za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

10. Informacji dotyczących nabycia przedmiotowej nieruchomości udziela się w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 45 w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 14 – 65 35 528.

11. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo,

– w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział
w przetargu na nabycie nieruchomości.

12. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 13 marca 2018 r.

Rzepiennik Strzyżewski 2018-03-13

WÓJT GMINY
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Skip to content