Ogłoszenie o rokowaniach

Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) w związku z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłasza pierwsze rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami: numer 1310 o powierzchni 0.06 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00072484/4 ; numer 1309 o powierzchni 0.03 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00034344/3; numer 1305/2 o powierzchni 0.0255 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00216522/5; numer 1304/2 o powierzchni 0.0211 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00216522/5; numer 1300/3 o powierzchni 0.0449 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00216522/5.

1. Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.): działka nr 1310 leży w terenach o symbolu planu A.1Uc/ZZ oznaczającym tereny usług komercyjnych, zagrożonych powodzią; działka nr 1309 leży w terenach o symbolu planu A.1Uc/ZZ oznaczającym tereny usług komercyjnych, zagrożonych powodzią; działka nr 1305/2 leży częściowo w terenach o symbolu planu A.1Uc/ZZ oznaczającym tereny usług komercyjnych, zagrożonych powodzią oraz częściowo w terenach o symbolu planu I-A.7KDd oznaczającym tereny dróg publicznych- dojazdowych; działka nr 1304/2 leży w terenach o symbolu planu I-A.7KDd oznaczającym tereny dróg publicznych – dojazdowych; działka nr 1300/3 leży częściowo w terenach o symbolu planu A.1Uc/ZZ oznaczającym tereny usług komercyjnych, zagrożonych powodzią oraz częściowo w terenach o symbolu planu I-A.7KDd oznaczającym tereny dróg publicznych – dojazdowych. Wszystkie wymienione wyżej działki leżą na obszarze rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016 roku (Dz.U.WM poz.3114 z dnia 18 maja 2016 r.) zmienioną Uchwałą Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 5508 z dnia 30 września 2016 r.).

Treść planu dostępna jest Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski,a,1172383,uchwala-nr-xxiii1322013-rady-gminy-rzepiennik-strzyzewski-z-dnia-24-stycznia-2013-r-w-sprawie-zmiany.html

2. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości: działka 1300/3 powstała z podziału działki 1300/1, na której jest ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę 1300/1 wstępu na nią celem dokonania koniecznych remontów i konserwacji urządzeń i budowli podziemnych znajdujących się na działce 1300/2, 1300/1 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1300/2. W ocenie tut. organu służebność na działce 1300/3 stała się bezprzedmiotowa ze względu na wydzielenie drogi wewnętrznej składającej się z działki 1300/4.

3. Nieruchomość zostanie zagospodarowana do dnia 31 grudnia 2025 r. zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku niezagospodarowania nieruchomości w wymienionym terminie Gminie Rzepiennik Strzyżewski będzie przysługiwało prawo odkupu zbywanej nieruchomości.

4. Cena wywoławcza 490.000,00 złotych netto.

5. Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie wyżej wymienionej nieruchomości:

1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 26.11.2020 r.

2) Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 05.02.2021 r.

6. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do dnia 16 kwietnia 2021 roku z napisem „ROKOWANIA – działki w R. Strzyżewskim”. Za termin zgłoszenia przesłany drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę; jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
– proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
– aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, w przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy,
– do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 cyt. na wstępie rozporządzenia.

7. Rokowania odbędą że w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, pokój numer 45.

8. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w formie pieniężnej przelewem w wysokości 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim Nr konta 28 8589 0006 0120 0000 0592 0004 w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku. Po tym terminie zaliczki nie będą przyjmowane. Za datę wpłacenia zaliczki za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do rokowań.

Wpłacona zaliczka podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania,
– zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają,
– przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie (skutek uchylenia się od zawarcia umowy).

9. Osoba która wygra rokowania ponosi niezależnie od ceny ustalonej w drodze rokowań, w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

10. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

11. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się do dnia 15 kwietnia 2021 r. do godziny 15:30 w pokoju numer 45 w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski (po uprzednim umówieniu wizyty pod telefonem 14 65 35 528) w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30.

12. Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 10 lutego 2021 r. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnokrajowej tj. Nasz Dziennik w dniu 10 lutego 2021 roku.

13. Nabywca nieruchomości wyraża zgodę na umieszczenia w lokalnej prasie tj. „Informatorze Samorządowym Gminy Rzepiennik Strzyżewski” informacji o wynikach rokowań obejmującej jego firmę i wylicytowaną kwotę.

14. Udział w rokowaniach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników rokowań na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.rzepiennik.pl.

15. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informuje się, że uczestnik w trakcie rokowań powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi na dzień rokowań ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Rzepiennik Strzyżewski 10.02.2021 r.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Skip to content