Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim poszukuje osób posiadających kwalifikacje do świadczenia pomocy
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1.Wymagane kwalifikacje:

Kwalifikacje muszą być zgodne z §3 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1589).

2. Zakres świadczonych usług:

Zgodnie z §2 pkt 1 lit. a , oraz§ 2 pkt 3 lit. b. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005.189.1598) tj.:

– uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonanie czynności gospodarczych i porządkowych w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu; dbałość o higienę i wygląd; utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną; wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego; korzystanie z usług różnych instytucji;

– rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135
z późn. zm.). – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia. Miejsce realizacji usług – teren Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

4. Wymagane dokumenty:

a) oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

b) dokumenty potwierdzające wykształcenie i niezbędne wymagania o których mowa w §3 pkt 1-4 w cyt. wyżej Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej;

c) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;\

d) dokumenty potwierdzające co najmniej pół roczny staż w jednostkach o których mowa w § 3 pkt 2 w/w Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej;

e) dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie o którym mowa w
§3 pkt 4 w/w Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej.

5 . Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 7).

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

tel. (14) 65-35-519; 65-35-520

Skip to content