„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

WFOŚiGW w Krakowie ogłosił nabór wniosków na  w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. 

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Żeby móc skorzystać z dofinansowania należy mieć aktualne wyniki badania gleby (do 4 lat wstecz). Na podstawie badania odczynu gleby OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata. Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:

  1. opinią OSChR w Krakowie w  o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO
  2. fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące
  3. wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie

należy składać w terminie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.  do sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie,
adres: ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków.

Wersja elektroniczna wypełnionego wniosku musi być wysłana na adres: wapnowanie@wfos.krakow.pl

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Informację dotyczącą zapisu na fakturze za zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący można znaleźć na stronie Stacji Chemiczno-Rolniczej https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Program rusza 15.07.2019 r. i wówczas na stronie internetowej www.wfos.krakow.pl zostaną udostępnione wszystkie dokumenty dotyczące Programu.

Ewa Ryjak

Skip to content