Ostrzeżenie 2 stopnia

Ostrzeżenie 2 stopnia dla: miasta Nowego Sącza, miasta Tarnowa, powiatu chrzanowskiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wielickiego

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia13.12.2021 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:  Oświęcim, ul. Bema – 148 µg/m3 Zabierzów, ul. Wapienna – 140 µg/m3 Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 123 µg/m3 Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna – 104 µg/m3 Kraków, al. Krasińskiego – 149 µg/m3 Kraków, os. Wadów – 131 µg/m3 Kraków, os. Piastów – 121 µg/m3 Kraków, ul. Złoty Róg – 115 µg/m3 Kraków, ul. Bulwarowa – 112 µg/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu informowania obejmował powiaty: krakowski, oświęcimski, suski oraz miasto Nowy Sącz i miasto Kraków 
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 1 381 400 
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia14.12.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9.00 dnia 14.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 14.12.2021 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 14.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.
Dzień 14.12.2021 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat suski oraz miasto Kraków.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 14.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 863 720.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: chrzanowski, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, tarnowski, wielicki oraz miasto Nowy Sącz i miasto Tarnów.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 14.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 860 000.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),  · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),  · osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, · osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności: – unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, – nie wietrz pomieszczeń, – nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. Wrażliwe grupy ludności: – unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz, – nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, – osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, – nie wietrz pomieszczeń, – nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.  Zaleca się również: – zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, – stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, – prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowychStopień 2 Obowiązujące ograniczenia: · Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* · Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. · *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok  Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej. Stopień 3 Obowiązujące ograniczenia: · Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* · Zakaz eksploatacji źródeł ogrzewania na paliwa stałe  (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania  alternatywnego ogrzewania.* · Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. · Zakaz stosowania dmuchaw do liści. · Zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem urządzeń pracujących w systemie próżniowym.  · Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych (za wyjątkiem remontów awaryjnych i interwencyjnych). *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok  Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania14.12.2021 r. godz. 9:00
Podstawa prawna· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) · rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych· Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska · Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings
Skip to content