OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).
2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka – do wglądu
    dowód osobisty lub paszport
3. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego – dowód stwierdzający ciążę kobiety – zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży (do wglądu).

Opłaty
Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Forma załatwienia
1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu).
2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie pisma).

Termin załatwienia
1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa -niezwłocznie.
2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa-do 7 dni.

Informacje dodatkowe dla klienta
1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletności.
2. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem
dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od
daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, separacji lub unieważnienia
małżeństwa).
3. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
4. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń
koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie
ojcostwa do sądu opiekuńczego.
5. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie
mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego,
na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza
języka, którym ta osoba się posługuje.
6. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego
dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.
7. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka
pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
8. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym
kierownikiem USC lub polskim konsulem.

Skip to content