Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE NR 7/2017
Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.; o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz UCHWAŁY NR XXVI/172/2016 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik na rok 2017”.

zarządzam co następuje:

§ 1

  • Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zawarta jest w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski
  • Na stronie internetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski (www.rzepiennik.pl)
  • Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skip to content