Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2018 r.

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2018 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały nr XXXVI/278/2017 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2018.

zarządzam co następuje:

§ 1 

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie :

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski
  2. na stronie internetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski (www.rzepiennik.pl)
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Skip to content