Podatki

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

Podatnikami podatku od środków transportowych są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 • środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
 • upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

 • pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Ponadto rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia niż określone wyżej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6:

 • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Organy podatkowe i ich właściwość

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza  w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Czynności i dokumenty

Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Wzór deklaracji został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Terminy i sposoby płatności

Podatek – co do zasady – jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Podstawa prawna

Na podstawie  art. 8 -12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 716 ze zm.).

 

Podatek od nieruchomości

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiot

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski w drodze decyzji ustala wysokość podatku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ulgi

 1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:
 • umorzenia zaległości.

Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca. Zastosowanie ulg w opłacie podatków na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 59, poz.404 ze zm.)

Odwołanie:

 1. Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Termin załatwienia: sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca.

Podstawa prawna:

 Na podstawie art. 5 ust. 1  i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.849)

 

PODATEK ROLNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiot

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami gruntów,
  2. posiadaczami samoistnych gruntów
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski ustala wysokość podatku w drodze decyzji.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Ulgi:

1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:
– umorzenia zaległości.
Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.

Odwołanie:

1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Tarnowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Termin załatwienia: sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.1381 ze zmianami.

PODATEK LEŚNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są: lasy – grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiot

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnych lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski ustala wysokość podatku w drodze decyzji.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Ulgi:

1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:
– umorzenia zaległości.
Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.

Odwołanie:
1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Tarnowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.465)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczony wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku .

Podatek jest płatny w terminach:

do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Wysokość opłat

Podatek leśny obliczany jest według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 r., która wynosiła 191,77 zł za m3.

Zwrot podatku akcyzowego

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1. Producent rolny w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i  od dnia 1 sierpnia  do  dnia 31 sierpnia  danego roku może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie  6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa się do  wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).
Zwrot podatku akcyzowego przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku w drodze decyzji.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru.
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r poz.789 w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  jest również dostępny na stronie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w urzędzie gminy oraz u sołtysów.
7. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego  z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
8. Wydanie decyzji przez Wójta ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku a wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie odpowiednio od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października  danego roku  gotówką  albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Skip to content