Podprogramu Pomoc Żywnościowa Banku Żywności

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystępuje do realizacji kolejnego Podprogramu Pomoc Żywnościowa Banku Żywności – Podprogram 2020

W dniach od poniedziałku 18 stycznia do czwartku 21 stycznia 2021, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będą wydawane skierowania uprawniające do odbioru żywności.

Na ten Podprogram obowiązują nowe kryteria dochodowe i jest to kwota nie przekraczająca 1542,20 zł dla osoby samotnej i 1161,60 zł na osobę w rodzinie.

Osoba ubiegająca się o pomoc żywnościową składa oświadczenie o dochodach za miesiąc grudzień 2020, bez przedstawiania stosownych dokumentów.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Rzepiennik Strzyżewski przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2020

Podprogram 2020 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywność, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe,
 2. Artykuły skrobiowe,
 3. Artykuły mleczne,
 4. Artykuły mięsne,
 5. Cukier,
 6. Tłuszcze,
 7. Dania gotowe.
Loga: program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020,Bank żywności w Krakowie, Unia Europejska europejski fundusz pomocy najbardziej potrzebującym
Skip to content