„Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”

W ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków –  od dnia 9 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 przysługuje rolnikowi posiadającemu numer identyfikacyjny, jeżeli rolnik ten lub jego małżonek:

 • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, co najmniej:
  • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus) w wieku od 12 miesięcy włącznie i nie więcej niż 24 miesiące lub
  • 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub
  • 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada tego posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.

oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

 • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
 • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
  • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub
  • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
  • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

 • w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
  • szklarniach ogrzewanych  ̶  o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
  • tunelach foliowych ogrzewanych  ̶  o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

(Powierzchnia wynosząca 25 m2 dla szklarni i 50 m2 dla tunelu to minimalna powierzchnia na poziomie gospodarstwa a nie na poziomie pojedynczej szklarni lub pojedynczego tunelu.)

Do określenia kwoty pomocy przysługującej rolnikowi stosuje się następujące stawki:

rodzaj hodowli/produkcji/uprawywielkość hodowli/produkcji/uprawy *)stawka
samce gatunku bydło domowe (Bos taurus)320 szt.5 100 zł
2130 szt.10 100 zł
3150 szt.16 200 zł
51iwięcej szt.20 200 zł
samice gatunku bydło domowe (Bos taurus)  typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego320 szt.1 000 zł
2150 szt.2 200 zł
51iwięcej szt.3 000 zł
samice gatunku owca domowa (Ovis aries)1020 szt.1 800 zł
2130 szt.2 800 zł
3150 szt.4 400 zł
51iwięcej szt.5 500 zł
samice gatunku koza domowa (Capra hircus)520 szt.1 000 zł
2130 szt.1 700 zł
3150 szt.2 700 zł
51iwięcej szt.3 300 zł
świnie (Sus scrofa) urodzone od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r. i zgłoszone do oznakowania do dnia 15 lipca 2020 r2150 szt.4 500 zł
51200 szt.14 900 zł
201iwięcej szt.23 800 zł
drób hodowlany w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych10004000 szt.8 600 zł
4001iwięcej szt.30 000 zł
kurczęta rzeźne10005000 szt.2 200 zł
50019000 szt.10 800 zł
900113000 szt.21 500 zł
13001iwięcej szt.30 000 zł
gęsi rzeźne10003000 szt.4 300 zł
3001iwięcej szt.15 100 zł
indyki rzeźne10003000 szt.8 600 zł
3001iwięcej szt.30 000 zł
uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych**)do500 m21 400 zł
5011000 m24 000 zł
10012000 m27 900 zł
20014000 m215 800 zł
4001iwięcej m230 000 zł

.

Pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz, co oznacza, że rolnik nie może wielokrotnie wnioskować o przyznanie pomocy wskazując różne rodzaje prowadzonej hodowli bądź produkcji czy uprawy w odrębnych wnioskach.

Nie jest możliwe wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy przez następcę prawnego wnioskodawcy ani nabywcę gospodarstwa lub jego części ani przedsiębiorstwa lub jego części.

Nie jest możliwe przyznanie ani wypłata pomocy następcy prawnemu beneficjenta ani nabywcy gospodarstwa lub jego części ani nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 9 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na adres zamieszkania bądź siedzibę rolnika.

Termin na złożenie wniosku nie podlega przywróceniu a wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Wniosek o przyznanie pomocy może zostać:

 • złożony w wersji papierowej – osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej do biura powiatowego ARiMR,
 • przesłany pocztą,
 • przesłany elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wniosek i formularze załączników do pobrania

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/dzialanie-m21-pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19.html

Skip to content