POPIÓŁ

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że popiół powstały na nieruchomościach zamieszkałych odbierany jest jeden raz w miesiącu w okresie grzewczym tj. od 1 października do 30 kwietnia, a poza tym okresem w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Popiół wystawiać należy w workach koloru szarego według harmonogramu (w dniu odbioru odpadów segregowanych). (Uchwała NR XXXV/263/2017 rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski).

Skip to content