Poziomy Recyklingu w 2015 roku – Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Osiągnięty przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski w 2015 r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska – 0,0  % (wymagany poziom < 50 %).

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Gminy obowiązane są osiągnąć:

– poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo;

Osiągnięty przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski w 2015 r.  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,8 % (wymagany poziom > 16 %).

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Osiągnięty przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski w 2015 r.  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % (wymagany poziom > 40 %).

Skip to content