Procedura wydania zaświadczenia o przyjętych sakramentach

WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZYJĘTYCH SAKRAMENACH

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
Wniosek o wydawanie zaświadczenia dla:
Osoby, której akt dotyczy:
a) pisemny lub w formie dokumentu elektronicznego
W przypadku gdy wniosek jest składany osobiście, wnioskodawca przedkłada do wglądu dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport

Opłaty  
Zaświadczenia zwolnione od opłaty skarbowej

Informacje dodatkowe dla klienta

Zaświadczenie o przyjętych sakramentach wydawane jest:
1. na wniosek osoby, której wyznaniowy akt stanu cywilnego dotyczy, w celu
przedłożenia przy załatwianiu spraw wyznaniowych,
2. przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu
cywilnego.

Skip to content