Procedura – wydawanie standardowego formularza wielojęzycznego

WYDAWANIE WIELOJĘZYCZNEGO STANDARDOWEGO FORMULARZA –
TŁUMACZENIA POMOCNICZE

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wielojęzyczny standardowy formularz – tłumaczeń pomocniczych wydawany jest na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania dokumentów.

Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (dot. odpisów skróconych
aktów urodzeń/małżeństw/zgonów, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia
o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa).

Opłaty
Za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł. Dowód zapłaty należnej opłaty należy dołączyć do wniosku.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski:

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski
81 85890006 0120 0280 0592 0135

Możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą na miejscu.

Skip to content