PROCEDURA – ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO NA WNIOSEK I WE WSKAZANYM MIEJSCU

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

1. Podanie o udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego.

2. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów):

-dowód osobisty lub paszport

3. Pisemne zapewnienie nupturienta, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC.

4. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

5. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

6. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim –potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

7. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

-odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;

-odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;

-odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;

-odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

8. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

II. Zawarcie związku małżeńskiego

1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.

2. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa -84,00 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski
81 85890006 0120 0280 0592 0135

Możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą na miejscu.

2. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek, w miejscu wskazanym -1000zł. Wpłaty z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy: na konto wskazane wyżej.

Forma załatwienia

1.Sporządzenie aktu małżeństwa.

2.Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński –pismo Kierownika USC.

Tryb odwoławczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Termin załatwienia

1.Sporządzenie aktu małżeństwa-najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa.

2.Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – do miesiąca,a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Informacje dodatkowe dla klienta

1. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

2. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo albo wskazane we wniosku miejsce nie zapewnia zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

pisemnie odmawia on przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym terminie lub miejscu.

3. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

4. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

5. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

6. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);3) konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

– dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

– dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.6.

Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

Skip to content