Procedura zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od urodzenia

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO W CIĄGU 6 MIESIĘCY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA DZIECKA

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).
2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka – do wglądu
dowód osobisty lub paszport

Opłaty
1. Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka – 11,00 zł.
2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie przyjęcia oświadczenia
o zmianie imienia (imion) dziecka – 10,00 zł.
3.  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski
81 85890006 0120 0280 0592 0135

Możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą na miejscu.

Forma załatwienia
1. Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia (w formie protokołu).
2. Decyzja w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
3. Dołączenie wzmianki do aktu urodzenia.

Informacje dodatkowe dla klienta
1. Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem lub polskim konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.
2. Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.
3. Wzmianka w akcie urodzenia zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli urodzenie dziecka zarejestrowane jest w Krakowie. W sytuacji, gdy akt urodzenia sporządzony był w innej miejscowości, protokół przyjęcia o świadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.
4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Skip to content