Program 60+

W roku 2016 Gminna Rzepiennik Strzyżewski przystąpiła do realizacji programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji”. Miejscem realizacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  Program promowany i finansowany w 80 % jest przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, a dedykowany jest dla osób w wieku 60+, które właśnie opuszczają  szpital lub w ostatnim czasie były hospitalizowane. Głównym celem programu jest poprawa sprawności funkcjonowania społecznego seniorów 60+.
Rekrutacja prowadzona jest  w sposób ciągły, poprzez osobisty kontakt pracowników GOPS z klientami, oraz poprzez przeprowadzenie konsultacji z ośrodkami zdrowia  z terenu naszej Gminy. Obecnie zrekrutowano grupę  8 osób, które spełniają  kryteria udziału i podpisały deklaracje uczestnictwa w programie.
W ramach programu planowane są następujące działania:
  1. przeprowadzenie indywidualnych diagnoz potrzeb osób objętych wsparciem;
  2. działania zmierzające w kierunku poprawy sprawności fizycznej i psychofizycznej (będą to min.: porady farmaceutyczne, rozmowa z ekspertami wieku starszego, porady dietetyczne, pomoc w uzyskaniu kontaktu z odpowiednimi instytucjami);
  3. trening mający na celu poprawę sprawności intelektualnej (zajęcia  z psychologiem);
  4. trening wyjścia z izolacji i osamotnienia;
  5. prezentacja zagrożeń i sposobów ich omijania stojących wobec samotnej osoby starszej (np. prewencja przed oszustwami i wyłudzeniami „metodą na wnuczka”)
  6. zajęcia z doradcą zawodowym zmierzające w kierunku ustalenia możliwości pozyskania dodatkowych dochodów;
  7. spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat zdrowego stylu życia oraz radzenia sobie w sytuacji choroby;
  8. wyposażenie uczestników w materiały dotyczących kontynuowania procesu rehabilitacyjnego po zakończeniu udziału w projekcie.
Przewidywany termin realizacji programu to cały rok 2016 . Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim tel. (14) 65-35-519, (14) 65-35-520.
Skip to content