Program Rządowy ,,Posiłek w szkole i domu na rok 2022″

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Realizowany jest w latach 2019 – 2023. Zadanie dofinansowane jest przez Wojewodę ze środków dotacji celowej.

Program składa się z trzech modułów.

W ramach modułu 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłek;
  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych;

Moduł trzeci zakłada doposażenie i poprawę standardu działających stołówek ( mających własną kuchnię i jadalnię) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych, a także wsparcie i adaptacja i wyposażenie pomieszczeń do spożywania posiłków, czy jadalni.

Moduł 1 przeznaczony jest dla;

  1. dzieci i młodzieży do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł 2 przeznaczony jest dla osób dorosłych w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Uchwałą Nr II/18/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023, podwyższone zostało kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących (1.164,00 zł) oraz dla osób w rodzinie (900,00 zł), uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski na realizację wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na 2022 rok uzyskała środki z budżetu państwa w wysokości 85.974,00 zł ( Umowa nr 1/2022 zawarta pomiędzy: Wojewodą Małopolskim a Gminą Rzepiennik Strzyżewski). Przewidywany całkowity koszt programu w 2022 roku w gminie Rzepiennik Strzyżewski wyniesie około 250.000,00 zł.

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim.

Skip to content