Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (II wyłożenie do wglądu)

Projekt studium i prognozy oddziaływania na środowisko znajduje się w załącznikach poniżej.

Wyłożenie projektu studium odbywa się w dniach 22.06.2021-13.07.2021.

Uwagi do studium można składać do 04.08.2021r., na drukach dostępnych w załącznikach (wniosek z uwagami do studium).

SUiKZP_Rzepiennik_rysunek_kierunki

SUiKZP_Rzepiennik_rysunek_uwarunkowania

Skip to content