Promocja projektu

Celem projektu jest podniesiony poziom kompetencji zawodowych lub/i okołozawodowych oraz inter i intrapersonalnych u klientów GOPS RS, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 31 sierpnia 2021 roku. Projekt realizowany będzie w ’2018r: IX-XII, a w ‘2019r i ’2020r I-XII, a w ‘2021r I-VIII. Grupa docelowa to 48 os. min. 50% to kobiety, z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski., bezrobotne, lub/i bierne zawodowo, a w tym tez kształcące się lub/i pracujące, lub/i pracujące na własnym gospodarstwie rolnym lub/i osoby z ich rodzin, świadczące nieodpłatną pomoc na rzecz prowadzenia gospodarstwa rolnego, wymagające podjęcia pracy poza gospodarstwem rolnym (z racji nierentownej działalności), u których stwierdzono niski poziom kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych przydatnych w życiu społecznym i zawodowym oraz niski poziom kompetencji związanych z wykonywaniem danego zawodu.

Projekt zawiera 5 zadań:

1) Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów UP;

2) Pracę socjalną, skierowaną na UP;

3) Wypłatę zasiłków celowych, na wydatki w związane z uczestnictwem  w projekcie;

4) Realizację wsparcia merytorycznego

5) Weryfikację efektów tego wsparcia

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z GOPS.

Skip to content