Przebudowa drogi gminnej nr 200437K w km wraz z przebudową mostu w miejscowości Olszyny

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 200437K w km 0+000-0+54,22 wraz z przebudową mostu w km 0+051,30 w miejscowości Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski

Koszt realizacji zadania: 149 517,63 zł.

Dofinasowanie: 98 985,00 zł.

Odcinek drogi objęty zadaniem stworzy ciąg komunikacyjny stanowiący dowiązania dróg gminnych do drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa. Poprawi warunki jazdy podnosząc bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników oraz warunki eksploatacji poprzez poprawę stanu nawierzchni jezdni. Odtworzone zostaną również istniejące rowy przydrożne. Przebudowie ulegnie obiekt mostowy, który ma za zadanie przeprowadzenie ruchu samochodowego oraz pieszego nad przeszkoda naturalną jaką jest potok Olszynka.

Zakończenie realizacji zadnia: sierpień 2021 r.

Skip to content