Przebudowa drogi gminnej numer 200457K w miejscowości Olszyny

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej numer 200457K w miejscowości Olszyny w km 0+060-0+375, Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 149 671,94 zł, w tym kwota dofinansowania: 119 737,00 zł i kwota wkładu własnego: 29 934,94 zł.

Celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Wzdłuż przedmiotowego ciągu drogi zostaną wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego. Zakończenie realizacji zadnia: listopad 2019 r.

Skip to content