Przetarg nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę położonej w Rzep. Strzyżewskim na okres 10 lat

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

OGŁASZA

Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę położonej Rzepienniku Strzyżewskim na okres 10 lat.

 1. Przetarg pisemny nieograniczony obejmuje nieruchomość zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym na działce nr 1310 o powierzchni 0.06 ha i powierzchni użytkowej budynku 437 m kw. w Rzepienniku Strzyżewskim, objętej Księgą Wieczystą Nr TR2T/00072484/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie, stanowiącą własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  Budynek usytuowany jest obok Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Rzepienniku Strzyżewskim przy drodze wojewódzkiej nr 980 w centrum Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – na prowadzenie działalności gospodarczej.
  Termin zagospodarowania nieruchomości zabudowanej będącej przedmiotem umowy dzierżawy ustala się na trzy miesiące od daty spisania umowy dzierżawy.
  Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak.
 2. Wysokość miesięcznego czynszu wynosi 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto.
  Dzierżawcę obciążają zwykłe koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy: podatki i opłaty związane z przedmiotem dzierżawy, w tym podatek od nieruchomości, koszty opłat za energię elektryczną, gaz, telefon, wodę, wywóz nieczystości stałych, obowiązkowe ubezpieczenie budynku.
  Czynsz określony w pkt. 2 podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS za rok poprzedni.
  Termin wnoszenia opłat: z góry do dnia 10 – tego każdego miesiąca.
  Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat na podstawie Uchwały Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę.
 3. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 listopada 2016 r. O GODZINIE 10-TEJ W Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – pokój nr 39.
  • część jawna przetargu o godz. 10:00
  • część niejawna przetargu o godz. 10:15
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej przelewem w wysokości 1.000, 00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00 /100) brutto na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim Nr konta 28 85 89 00 06 01 20 00 00 05 92 00 04 w terminie do dnia 15 listopada 2016 r. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim do dnia 15 listopada 2016 r. do godz. 12-tej
  Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.
 5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego miesięcznego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 8. Wyznaczony termin składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nie może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 33 (sekretariat) z dopiskiem ”Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej w Rzepienniku Strzyżewskim”.
 9. Pisemna oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oferowany miesięczny czynsz dzierżawy, w wysokości nie niższej niż czynsz wywoławczy i sposób jego zapłaty,
  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
 10. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
 11. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy w dniu 18 października 2016 r.
  na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski – adres: http://www.rzepiennik.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej:
  http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/get/id,1246253.html w dniu 18 października 2016 r.
  Szczegółowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 44 lub telefonicznie pod numerem /014/ 65-30-501 wew. 128.
 12. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim. Ponadto oferent, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony w terminie siedmiu dni pisemnie o fakcie wygrania przetargu oraz o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Skip to content