Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę położonej w Rzepienniku Strzyżewskim na okres do 10 lat

Działającna podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

 

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

 O G Ł A S Z A

Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę położonej Rzepienniku Strzyżewskim na okres do 10 lat.

 

1.Przetarg pisemny nieograniczony obejmuje nieruchomość zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym na działce nr 1310 o powierzchni 0.06 ha i powierzchni użytkowej budynku 437 m kw. w Rzepienniku Strzyżewskim, objętej Księgą Wieczystą Nr TR2T/00072484/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie, stanowiącą własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Budynek usytuowany jest obok Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Rzepienniku Strzyżewskim przy drodze wojewódzkiej nr 980 w centrum Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – na prowadzenie działalności gospodarczej.

Termin zagospodarowania nieruchomości zabudowanej będącej przedmiotem umowy dzierżawy ustala się na trzy miesiące od daty spisania umowy dzierżawy.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak.

2.Wysokość miesięcznego czynszu wynosi 2.900,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćset tysięcy złotych 00/100) plus 23 procent VAT.

Dzierżawcę obciążajązwykłe koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy: podatki i opłaty związane z przedmiotem dzierżawy, w tym podatek od nieruchomości, koszty opłat za energię elektryczną, gaz, telefon, wodę, wywóz nieczystości stałych, obowiązkowe ubezpieczenie budynku.

Czynsz określony w pkt. 2 podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS za rok poprzedni.

Termin wnoszenia opłat: z góry do dnia 10 -tego każdego miesiąca.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 10 lat na podstawie Uchwały Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę.

3.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 marca 2017 r. O GODZINIE 10-TEJ W Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – pokój nr 39.

-część jawna przetargu o godz. 10 00

-część niejawna przetargu o godz. 10 15

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej przelewem w wysokości 700, 00 złotych (słownie: siedemset złotych 00 /100) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim Nr konta 28 85 89 00 06 01 20 00 00 05 92 00 04 w terminie do dnia 27 marca 2017 r. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim do dnia 27 marca 2017 r. do godz.12-tej.

Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Za datę wpłacenia wadium za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do przetargu.

5.Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego miesięcznego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

1)odwołania przetargu,

2)zamknięcia przetargu,

3) unieważnienia przetargu,

4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

7.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8.Wyznaczony termin składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nie może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 33 (sekretariat) z dopiskiem ”Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej w Rzepienniku Strzyżewskim”.

9.Pisemna oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

  • datę sporządzenia oferty,

  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  • oferowany miesięczny czynsz dzierżawy, w wysokości nie niższej niż czynsz wywoławczy i sposób jego zapłaty,

  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

10.Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

11.Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy w dniu 23 lutego 2017 r.

na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski — adres: http://www.rzepiennik.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 23 lutego 2017 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 44 lub telefonicznie pod numerem /014/ 65-30-501 wew. 128.

12.Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim. Ponadto oferent, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony w terminie siedmiu dni pisemnie o fakcie wygrania przetargu oraz o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

Rzepiennik Strzyżewski, 2017-02-17

Załączniki:

Skip to content