Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Olszyny

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 6.4. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) zamieszcza się wyciąg o przetargu następującej treści:

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

o g ł a s z a

 

1.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczoną w ewidencji gruntów nr 955 o powierzchni 0,55 ha, położoną we wsi Olszyny, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00072475/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie, zabudowaną murowanym budynkiem magazynowym (po byłym Kółku Rolniczym).

Teren uzbrojony w sieci: elektryczna telefoniczną, gazową i kanalizacyjną do wybieralnego zbiornika na ścieki oraz wodociągową z ujęcia ze studni na sąsiedniej działce

2.Cena wywoławcza do przetargu działki zabudowanej oznaczonej numerem 955 wynosi kwotę 268.000,00 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto w tym:

-wartość budynków i budowli – 198.000,00 złotych (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

-wartość gruntu – 70.000,00 złotych (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych) netto.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w oparciu o obowiązującą zmianę Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 561, poz. 3978) zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) w/w działka leży w terenach usług o symbolu planu I-D.2U.

W/w budynki stanowią mienie komunalne Gminy Rzepiennik Strzyżewski i wymagają przeprowadzenia kapitalnego remontu.

4.Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego, przelewem na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 55 85 89 00 06 01 20 00 00 05 92 00 003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do godz. 12oo.

5.Wybrany oferent ponosi niezależnie od ceny ustalonej w pkt. 2 w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

6.Nieruchomość zostanie zagospodarowana na cele określone w planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie do trzech lat od daty spisania umowy notarialnej.

7.Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości : brak

8.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 października 2016 r. tj. o godzinie 10-tej w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 400 – pokój Nr 39.

9.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej przelewem w wysokości 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim Nr konta 28 85 89 00 06 01 20 00 00 05 92 00 04 w terminie do dnia 06 października 2016 r. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim do godz. 12oo do dnia 06 października 2016 r.

Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Za datę wpłacenia wadium za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do przetargu.

10.Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

12.Przetarg odbędzie się w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

13.Informacji dotyczących nabycia przedmiotowej nieruchomości udziela się w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 14 – 65 35 528.

14.Przystępujące do przetargu osoby prawne, zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej aktualnego wypisu z KRS, określającego osoby upoważnione do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu osoby prawnej.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16.Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w Gazecie Krakowskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, w sołectwach Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 06 września 2016 r.

Rzepiennik Strzyżewski 2016-09-01

 

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek KARAŚ

Skip to content