Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2147) § 3 ust. 1, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1490)

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

o g ł a s z a

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 1726 o powierzchni 0.09 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00205757/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

 1. Cena wywoławcza do przetargu działki 1726 wnosi kwotę 4.100,00 złotych (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100) netto.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z obowiązującą zmianą nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, poz. 3978 z dnia 17.10.2005./) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) w/w działka leży częściowo w terenach o symbolu A.4Roznaczającym tereny rolnicze (bez dopuszczenia zalesienia) oraz częściowo w terenach o symbolu planu 1KDz oznaczającym tereny dróg publicznych – zbiorczych.
 3. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego, przelewem na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 55 85 89 00 06 01 20 00 00 05 92 00 003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do godz. 12:00.
 4. Wybrany oferent ponosi niezależnie od ceny ustalonej w pkt. 2 w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.
 5. Nieruchomość zostanie zagospodarowana na cele określone w planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie do trzech lat od daty spisania umowy notarialnej.
 6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości : brak
 7. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 kwietnia 2017 r. tj. o godzinie 10-tej w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 400 – w sali obrad rady gminy.
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej przelewem w wysokości 400 złotych (słownie: czterysta złotych) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim Nr konta 28 85 89 00 06 01 20 00 00 05 92 00 04 w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 r. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim do godz. 12:00 do dnia 13 kwietnia 2017 r.
  Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.
  Za datę wpłacenia wadium za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do przetargu.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Przetarg odbędzie się w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
 12. Informacji dotyczących nabycia przedmiotowej nieruchomości udziela się w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 45 w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 14 – 65 35 511/528.
 13. Przystępujące do przetargu osoby prawne, zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej aktualnego wypisu z KRS, określającego osoby upoważnione do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu osoby prawnej.
 14. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 15. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, w sołectwach Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej
  http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 02 marca 2017 r.

Rzepiennik Strzyżewski 2017-03-01

 

Załączniki:

Skip to content