Pytanie do Wójta z dnia 22 września 2021. Temat: Zagospodarowanie przestrzenne gminy

Proszę o wyjaśnienie:

  1. Kogo obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski?
  2. Czy parking w Rzepienniku Suchym został wybudowany zgodnie z prawem?
  3. Jeśli tak, to dlaczego obecnie są proponowane zmiany w Studium?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytania informuje:

  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski nie jest aktem prawa miejscowego. Studium obowiązuje organy gminy przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zapisy plan miejscowego obowiązują wszystkich właścicieli działek z terenu gminy.
  2. Parking w Rzepienniku Suchym został wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę nr UAB.6740.73.2020.EK z dnia 25 czerwca 2020r. wydanym przez Starostę Tarnowskiego.
  3. Zmiany w Studium wynikają z polityki przestrzennej gminy i troski o zachowanie ładu przestrzennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Wójt Gminy

Rzepiennik Strzyżewski

Marek Karaś

Skip to content