Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych

Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizuje projekt nr RPMP.04.04.03-12-0119/17 pn. „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (paliwa stałe) – spr.

Celem projektu jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe urządzenia grzewcze – kotły węglowe V klasy

Wartość projektu: 479 450,60 zł

Wydatki kwalifikowane: 479 450,60 zł

Dofinansowanie: 470 533,00 zł

W ramach projektu wymienionych zostanie 50 starych źródeł ciepła, które mieszkańcy mogą zastąpić nowoczesnymi kotłami opalanymi ekogroszkiem.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest:

 • Złożenie ankiety informacyjnej.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie oceny energetycznej budynku, w którym przewidziana jest realizacja inwestycji i jej pozytywny wynik, a w przypadku nie spełnienia minimalnego wymogu efektywności energetycznej budynku konieczność wykonania zalecanego zakresu prac termomodernizacyjnych

Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:

 1. 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
 2. 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych

(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).

 • Złożenie wniosku o udzielenie dotacji i podpisanie umowy pomiędzy mieszkańcem, a gminą.
 • Realizacja inwestycji oraz złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z kompletem dokumentów określonym w Regulaminie.

Wysokość dofinansowania (maksymalnie do 9 000 zł):

 1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych maksymalnie do mocy nowego źródła ciepła wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku:
 2. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 3. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 4. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 5. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.

Maksymalna wysokość dofinansowanie nie więcej niż 8 000 zł na nowe źródło ciepła.

 • Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła:
 • 1 000 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
 • wielokrotność kwoty 1 000 zł, zgodna z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Informacje dodatkowe:

 • Koszt zakupu nowego kotła/instalacji nie zostaną zwrócone, jeśli wymiana kotła nastąpi przed datą podpisania umowy mieszkańca z Gminą Rzepiennik Strzyżewski.
 • Moc projektowanego źródła ciepła zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc określoną w ww. ocenie.
 • Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zostaje również określone w ocenie energetycznej budynku.
 • Dofinansowanie jest przyznawane tylko dla kotłów, które spełniają wymagania ekoprojektu (Ecodesign) w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. W przypadku zakupu innych urządzeń grzewczych, refundacja kosztów nie będzie przyznana.

Załączniki:

Skip to content