Referat budownictwa, drogownictwa i ochrony środowiska

Z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych:
 1. przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, w szczególności:
  • współpraca z odpowiednimi referatami, samodzielnymi stanowiskami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie przygotowania specyfikacji zamówienia,
  • opisywanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób zapewniający uczciwą konkurencję,
  • ustalanie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
  • opisywanie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób związany z przedmiotem zamówienia lub proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
  • określanie kryteriów oceny ofert,
  • przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
  • przygotowywanie umów w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem formy pisemnej, na czas nie dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
  • przygotowywanie dokumentów w sprawie unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami upoważniającymi do unieważnienia tego postępowania,
  • dopilnowanie złożenia przez członka komisji przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania,
  • dopilnowanie wyłączania z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania,
  • sporządzanie stosownych aneksów i umów na roboty dodatkowe i zamienne wynikłe w trakcie realizacji zamówienia,
  • dokonywanie zgłoszenia zamówienia do wpisu rejestru zamówień, prowadzonego przez Referat Finansowy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 2. prowadzenie obsługi komisji przetargowej powoływanej do przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 3. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych,
 4. prowadzenie analiz, opracowywanie sprawozdań w sprawach zamówień publicznych,
 5. sporządzanie planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy,
 6. wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów szczególnych związanych z zadaniami stanowiska,
 7. upowszechnianie informacji związanych z zamówieniami publicznymi, współpraca z jednostkami zlecającymi i realizującymi zamówienia publiczne.
Z zakresu pozyskiwania i wdrażanie funduszy zewnętrznych:
 1. bieżące monitorowanie i informowanie o możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
 2. współpraca przy sporządzaniem projektów wniosków o środki finansowe z programów pomocowych,
 3. koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych w zakresie: uzgadniania nakładów inwestycyjnych od początku realizacji, zamknięcie procesu inwestycyjnego, sporządzenie informacji dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych dla potrzeb Wójta,
 4. nadzór nad prawidłowym – z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów – przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
 5. prowadzeniem dokumentacji sprawozdawczej i meldunkowej odnośnie realizowanych inwestycji z pozyskanych środków pozabudżetowych,
 6. stała współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi ,
 7. archiwizowanie dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Z zakresu ustawy o drogach publicznych:
 1. przygotowywanie opinii zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia jej przebiegu,
 2. prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniem jej przebiegu,
 3. prowadzenie spraw związanych z pozbawieniem drogi kategorii drogi gminnej,
 4. prowadzanie spraw w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych których właścicielem lub zarządcą jest gmina,
 5. prowadzenie spraw oznakowania połączeń dróg wewnętrznych z drogami gminnymi oraz utrzymania urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń,
 6. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów dla kategorii dróg gminnych,
 7. prowadzenie spraw w zakresie ustalenia stref płatnego parkowania oraz wysokość i sposób pobierania opłat, oraz opłat dodatkowych,
 8. przygotowanie umów w zakresie przebudowy dróg gminnych spowodowana inwestycją niedrogową, między gminą, a inwestorem inwestycji niedrogowej,
 9. prowadzenie spraw z zakresu wnioskowania do zarządców dróg o lokalizację nowych przystanków komunikacyjnych,
 10. prowadzenie spraw wydawania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, w tym uzgadnianie projektu budowlanego w przypadku budowy zjazdu, oraz wymierzania kar za budowę zjazdu bez zezwolenia lub większego niż w projekcie,
 11. sporządzanie i weryfikacja okresowa planu rozwoju sieci drogowej i przekazywanie informacji stanowisku ds. sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego,
 12. prowadzenie spraw związanych przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu,
 13. uzgadnianie przebudowy lub remontu obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym,
 14. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 15. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat, oraz kar za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu,
 16. wyrażanie zgody na posadowienie urządzenia liniowego w odległości mniejszej niż określona w ustawie,
 17. wykonywanie pozostałych uprawnień zarządcy dróg gminnych w tym:
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 • pełnienie funkcji inwestora
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w tym odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 • utrzymanie w odpowiednim stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych,
 1. sprawowanie nadzoru nad właściwym stanem technicznym i estetycznym urządzeń oświetlenia drogowego oraz ich konserwacja,
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją przez zakład energetyczny warunków umów na dostarczanie energii elektrycznej do zasilania systemu oświetlenia dróg gminnych,
 3. prowadzenie spraw w zakresie przygotowania miejsc postojowych.
Z zakresu ustawy o transporcie zbiorowym:
 1. prowadzenie spraw w zakresie określania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 2. prowadzenie spraw związanych z opłatą za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego,
 3. prowadzenie spraw w zakresie budowy, przebudowy i remontów: przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych,
 4. przyjęcie od przedsiębiorcy zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu lub odmówienie zgłoszenia, jak również cofnięcie takiego zgłoszenia,
 5. współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie uzgodnień do udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.
 6. opiniowanie rozkładów jazdy,
Z zakresu ustawy o ochronie zwierząt:
 1. prowadzenie spraw związanych z czasowym lub stałym odebraniem właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia nad którym się znęca,
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
 3. coroczne opracowanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przekazywanie do zaopiniowania właściwym instytucjom, radzie gminy do uchwalenia oraz jego późniejsza realizacja.
Z zakresu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych:
 1. przekazywaniem zgłoszeń o podejrzeniu lub zachorowaniu zwierząt na choroby do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej,
 2. powoływanie rzeczoznawców do określenia wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów inspekcji weterynaryjnej oraz za zniszczone produkty pochodzenia zwierzęcego
 3. współpracą z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowaniu i realizacji planów gotowości oraz podczas zwalczania chorób zakaźnych,
 4. udział w pracy zespołów kryzysowych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Z zakresu ustawy prawo łowieckie:
 1. przygotowanie opinii rocznych planów kół łowieckich,
 2. współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich i nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,
 3. przygotowywanie opinii o wydzierżawieniu na wniosek PZŁ obwodów łowieckich, leśnych i polnych,
 4. prowadzeniem mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokości wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta leśne i łowne,
 5. współdziałaniem z PZŁ w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łowieckich,
Z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
 1. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem zabiegów zapobiegających degradacji gruntów w tym również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, a w przypadku braku ich realizacji zlecenie wykonania zastępczego,
 2. wydawanie na wniosek starosty opinii w sprawie rekultywacji i zagospodarowania.
Z zakresu ustawy o lasach:
 1. przygotowywanie opinii w sprawie pokrycia z budżetu państwa kosztów zalesienia gruntów,
 2. organizacja obowiązku gminy związanego z wyłożeniem w uproszczonego planu urządzania lasu oraz pisemnym informowaniem właścicieli lasów,
 3. przygotowanie opinii w sprawie udostępnienie nieodpłatnie sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej.
Z zakresu ustawa o izbach rolniczych:
 1. współdziałanie z samorządami rolniczymi, prowadzenie spraw dotyczących wyborów do izb rolniczych, w tym przygotowanie spisu wyborców, zabezpieczenie obsługi administracyjno-kancelaryjnej.
Z zakresu ustawy o ochronie roślin:
 1. współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin w zakresie jego zadań w tym: zawiadamianie o występowaniu organizmów kwarantannowych oraz udostępnianie odpowiednich danych.
Z zakresu ustawy o planowaniu przestrzennym:
 1. prowadzenie spraw związanych przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. nadzór nad powołaniem komisji urbanistyczno-architektonicznej, oraz współpraca z nią,
 3. koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz nadzór nad jego przygotowaniem zgodnie z zasadami i elementami określonymi w ustawie, w tym:
 • ogłoszenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium oraz o możliwości składania do niego wniosków,
 • zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do jego uzgadniania i opiniowania,
 • uzyskanie opinii o projekcie studium komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 • występowanie o opinie i uzgodnienia projektu studium do właściwych organów,
 • koordynowanie wprowadzania zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
 • wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu i informowanie o tym mieszkańców, i o możliwości składania uwag,
 1. przedstawianie radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag,
 2. przedstawienie wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z załącznikami, oraz dokumentacją prac planistycznych,
 3. prowadzenie spraw związanych przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego, w tym koordynowanie wykonania analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, koordynowanie przygotowania materiałów geodezyjnych oraz niezbędnego zakresu prac planistycznych,
 4. prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu miejscowego,
 5. koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz nadzór nad jego przygotowaniem zgodnie z zasadami i elementami określonymi w ustawie, w tym:
 • sporządzenia planu na odpowiedniej mapie i w odpowiedniej skali,
 • ogłoszenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu oraz o możliwości składania do niego wniosków,
 • zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do jego uzgadniania i opiniowania,
 • sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,
 • występowanie o opinie i uzgodnienia projektu studium do właściwych organów,
 • koordynowanie wprowadzania zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
 • wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i informowanie o tym mieszkańców, i o możliwości składania uwag,
 • rozpatrywania uwag i wprowadzania zmian do projektu planu wynikających z tego tytułu,
 1. przedstawianie radzie gminy do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. przedstawienie wojewodzie uchwały o uchwaleniu planu wraz z załącznikami, oraz dokumentacją prac planistycznych,
 3. przygotowanie opinii o projektach studiów i planów miejscowych na wniosek organów przygotowujących powyższe,
 4. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, oraz przekazywanie kopię uchwalonego studium lub planu miejscowego staroście,
 5. prowadzenie spraw w zakresie oceny aktualności studium oraz planów zagospodarowania, w tym opiniowanie przez urbanistyczno-architektoniczną, przynajmniej raz w kadencji,
 6. prowadzenie spraw z zakresie realizacji roszczeń jeżeli w wyniku uchwalenia planu lub jego zmiany korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe, lub wartość nieruchomości uległa obniżeniu, lub zwrotu uzyskanych roszczeń w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały o planie, oraz przygotowanie informacji o powyższych dla rady gminy nie rzadziej niż raz rok,
 7. prowadzenie spraw w zakresie poboru opłaty z tytułu zbycia nieruchomości której wartość wzrosła z powodu uchwalania planu zagospodarowania,
 8. ewidencjonowanie aktów notarialnych potwierdzających zbycie nieruchomości,
 9. prowadzenie spraw związanych z określeniem obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, oraz spraw związanych opiniowaniem z określeniem obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym,
 10. dokonywanie wypisów wyrysów z planu zagospodarowania,
 11. prowadzenie spraw w zakresie nakazania przewrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Z zakresu ustawy prawo budowlane:
 1. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę gdzie inwestorem jest gmina lub jednostki podległe,
 2. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgłoszenia budowlanego lub rozbiórki gdzie inwestorem jest gmina lub jednostki podległe,
 3. współpraca z projektantami w zakresie projektu budowlanego i jego weryfikacja pod kątem zawierania wszystkich określonych przez ustawę elementów,
 4. zawiadamianie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę właściwego organu oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem,
 5. udział w protokolarnym przejęciu trenu budowy,
 6. współpraca z projektantami w zakresie przeprowadzenia istotnych zmian w projekcie w trakcie wykonywania inwestycji i prowadzenie spraw w zakresie zmiany pozwolenia na budowę,
 7. współpraca z projektantami w zakresie przeprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie w trakcie wykonywania inwestycji,
 8. współpraca z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego,
 9. zawiadamianie odpowiedniego organu o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski,
 10. prowadzenie spraw w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym zawiadamianie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej w celu zajęcia stanowiska,
 11. przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,
 12. prowadzenie ewidencji przysłanych przez organ wydający pozwoleń na budowę,
 13. nadzór nad terminowością i kompletnością kontroli budynków stanowiącymi własność gminy w tym: instalacji, kotłów c.o., przewodów kominowych itp., oraz nadzór nad usuwaniem stwierdzonych przez kontrole usterek,
 14. prowadzenie książek obiektów budowlanych których właścicielem jest gmina,
 15. prowadzenie spraw w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Z zakresu ustawy o cmentarzach wojennych:
 1. bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
 2. realizacja utrzymania, w tym remontów i modernizacji na cmentarzach wojennych na mocy porozumienia z wojewodą.
Z zakresu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych:
 1. przygotowanie dokumentacji związanej z zakładaniem, rozszerzaniem, zamykaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
Z zakresu ustawy o zabytkach:
 1. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 2. przekazywanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków informacji o odkryciu zabytku, zabytku archeologicznego,
 3. sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami i jego realizacja,
 4. przygotowywanie sprawozdań z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami,
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczeniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,
 6. prowadzenie wykazu udzielonych dotacji oraz informowanie innych organów o udzielonych dotacjach,
 7. nadzór nad uwzględnieniem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planie zagospodarowania przestrzennego ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, oraz ustalenia stref ochrony konserwatorskiej.
Z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
 1. prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne:
 1. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę w zakresie projektowania sieci uzbrojenia terenu,
 2. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym,
 3. ustalanie numery porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
Z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze:
 1. przygotowywanie opinii wójta w sprawie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów, albo poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,
 2. przygotowywanie opinii wójta w sprawie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 3. przygotowanie uzgodnienia decyzji w sprawie warunków wydobywania kopaliny.
Z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 1. opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
 2. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 3. współudział w wyposażeniu nieruchomości położonych na obszarze działania Gminy w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.
Z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego:
 1. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami, oraz innych obowiązków przypisanych wynajmującemu w ustawie.
Z zakresu ustawy prawo energetyczne:
 1. współpraca w przedsiębiorstwami energetycznymi przy sporządzenia przez nie planu rozwoju, oraz udostępnianie odpowiednich danych,
 2. prowadzenie spraw w zakresie opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wyłożenie się do publicznego wgląd, przyjmowanie zastrzeżeń i uwag do projektu założeń, oraz przedstawienie rady gminy do uchwalenia,
 3. prowadzenie spraw w zakresie opracowania projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w sytuacji gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń.
Z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
 1. prowadzenie spraw w zakresie wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, w tym zasięganie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 2. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za usuwanie drzew i krzewów,
 3. prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew i krzewów lub usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru opłat i kar za usuwanie zieleni na terenie gminy,
 5. zawiadamianie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odkryciu szczątków kopalnych,
 6. prowadzenie spraw związanych z ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w tym uzgadnianie z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 7. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo- krajobrazowych i obszarów Natura 2000,
 8. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia,
 9. współpraca zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego,
 10. sprawy edukacji ekologicznej i promowania działań proekologicznych,
 11. koordynowanie spraw związanych z uzgodnieniem utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego,
 12. koordynowanie spraw związanych z zaopiniowaniem likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu.
Z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku:
 1. udostępnianie w BIP gminnych programów ochrony środowiska oraz raportów z wykonania gminnych programów ochrony środowiska,
 2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy,
 3. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 4. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku oraz upowszechnianie tych informacji w publicznie dostępnym wykazie danych,
 5. prowadzenie spraw z zakresu wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Z zakresu ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:
 1. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
 2. nadzór nad przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej, lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię spełniającą normy, oraz przygotowanie decyzji nakazujących wykonanie tego obowiązku,
 3. prowadzenie spraw związanych organizacją opróżniania zbiorników bezodpływowych mieszkańcom którzy nie zawarli umów, oraz odpłatnością,
 4. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na działalność w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w tym dokonywanie kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku,
 5. prowadzenie spraw w zakresie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o których mowa powyżej,
 6. prowadzenie spraw w zakresie cofnięcia zezwoleń o których mowa powyżej, oraz pomimo jego cofnięcia wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska,
 7. prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji zezwoleń o których mowa powyżej,
 8. udostępnianie w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa powyżej,
 9. prowadzenie wspólnie ze stanowiskiem ds. ewidencji działalności gospodarczej wpisów i wykreśleń z rejestru działalności regulowanej,
 10. przekazywanie marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru,
 11. nadzór i monitorowanie osiągania przez gminę poziomu recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 12. prowadzenie spraw zwianych z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w tym jego opiniowanie, oraz zapewnienie zgodności z wojewódzkim planem gospodarki odpadami,
 13. udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania przez te podmioty zmieszanych odpadów, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, osiągniętych poziomach recyklingu, ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 14. nadzór nad zbieraniem powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz przygotowanie decyzji nakazujących wykonanie tego obowiązku,
 15. prowadzenie spraw związanych organizacją odbierania odpadów komunalnych mieszkańcom którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i nie zawarli umów, oraz odpłatnością z tego tytułu,
 16. prowadzenie spraw z zakresu organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz odbierania odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
 17. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych jeśli takie funkcjonują,
 18. przygotowywanie wspólnie ze stanowiskiem właściwym ds. zamówień publicznych SIWZ w tym opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 19. prowadzenie spraw w zakresie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty, ustalenia stawek opłaty za pojemniki, z podziałem na odpady zbiera selektywnie i nie selektywnie, oraz zwolnień z opłaty,
 20. prowadzenie spraw związanych z terminem, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty oraz poborem w drodze inkasa i wyznaczeniem inkasentów,
 21. prowadzenie spraw w zakresie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 22. prowadzenie spraw z zakresu ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ustalenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, oraz rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 23. nadzór nad terminowym składaniem deklaracji, oraz ich korekt i ich analiza i weryfikacja,
 24. obsługa i aktualizacja bazy zobowiązanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 25. prowadzenie ewidencji naliczeń, ewidencji wpłat,
 26. nadzór nad realizacja obowiązku składania sprawozdań przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ich rzetelnością ( w tym przeglądanie dokumentów źródłowych) , naliczenie kar za brak sprawozdania, jego nierzetelność oraz nieterminowość,
 27. nadzór nad realizacja obowiązku składania sprawozdań przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich rzetelnością ( w tym przeglądanie dokumentów źródłowych) , naliczenie kar za brak sprawozdania, jego nierzetelność oraz nieterminowość,
 28. nadzór nad realizacja obowiązku składania sprawozdań przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ich rzetelnością ( w tym przeglądanie dokumentów źródłowych),
 29. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz jego przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i jego poprawianie oraz uzupełnianie na wniosek powyższych,
 30. sporządzenie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz udostępnienie w BIP,
 31. wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy,
 32. prowadzenie spraw w zakresie nakładania kar za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpady różnych rodzajów ze sobą, nie przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub , do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu,
 33. prowadzenie spraw w zakresie nakładania kar na podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który przekazuje odpady zielone do instalacji innej niż regionalna instalacja do przetwarzania odpadów lub , do instalacji innej niż przewidziana do zastępczej obsługi tego regionu,
 34. przygotowanie wniosku o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej w przypadku nie osiągnięcia poziomu recyklingu, lub przekroczenia norm odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 35. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz współpraca z innymi organami w tym zakresie.
Z zakresu ustawa prawo ochrony środowiska:
 1. przygotowywanie opiniowanie projektów uchwał sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza,
 2. przygotowywanie opiniowanie projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie planu działań krótkoterminowych ochrony powietrza,
 3. przygotowanie uzgodnienia projektu uchwały rady powiatu w sprawie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją,
 4. przedkłada marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.,
 5. podawanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie informacji otrzymywanej od zakładów o dużym ryzyku,
 6. prowadzenie spraw w zakresie nakazania osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, lub wstrzymania użytkowania instalacji lub urządzenia jeśli osoba nie dostosowała się do powyższych,
 7. prowadzenie spraw w zakresie wstrzymywania użytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 8. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy,
 9. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli zostaną stwierdzone naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
 10. prowadzenie spraw o nałożenie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,
 11. określanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 12. prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, lub wyrażanie sprzeciwu,
 13. koordynowanie prac w zakresie przygotowania gminnych programów ochrony środowiska i ich opiniowanie u organu wykonawczego powiatu, oraz przedstawienie raportów z ich wykonania radzie gminy i przekazywanie ich organowi wykonawczemu powiatu i ministrowi ds. środowiska,
 14. prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.
Z zakresu ustawy prawo wodne:
 1. prowadzenie spraw w zakresie wyznaczenia części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody objętych powszechnym korzystaniem,
 2. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom wynikłym ze zmiany przez właściciela gruntu stanu wody na gruncie,
 3. prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzenia ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną,
 4. przygotowywanie informacji do marszałka województwa za rok ubiegły o: stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z tymi osadami,
 5. koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem wyznaczenia i zmiany aglomeracji, oraz przekazywaniem propozycji planu aglomeracji marszałkowi województwa,
 6. przekazywania danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym organom przygotowującym i sporządzającym te dokumenty.
Z zakresu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
 1. informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 2. prowadzenie spraw związanych z wydaniem, odmową wydania lub wydaniem w ograniczonym w stosunku do wniosku zakresie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydaniem przyrzeczenie wydania zezwolenia,( zwanego „promesą”) na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z cofnięciem zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy,
 5. prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń,
 6. prowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem,
 7. koordynowanie sprawdzanie zgodności wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 8. koordynowanie sprawdzenia, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikacja kosztów, pod względem celowości ich ponoszenia,
 9. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar na przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne za nie przestrzeganie obowiązku przedstawienia radzie gminy taryf do zatwierdzenia, zawyżanie cen lub stawek opłat,
 10. koordynowanie spraw związanych z uchwaleniem przez radę gminy: regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne , wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zatwierdzenia taryf, dopłat dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf,
 11. nadzorowanie wypełniania obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Z zakresu ustawy ordynacja podatkowa:
 1. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji określających wysokość opłaty,
 2. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach bądź stwierdzających stan zaległości,
 3. prowadzenie postępowania podatkowego w trybie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym zwrot nadpłat, lub zaliczenie na poczet przyszłych należności,
 4. wszczynanie postępowania egzekucyjnego w trybie określonym przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z zakresu ustawy o odpadach:
 1. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
 2. przygotowywanie projektu opinii wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
 3. podejmowanie działań zachęcających i wspierających ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia odpadów,
 4. przygotowanie planu gospodarki odpadami.
Z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
 1. opracowanie wspólnie z GKRPA projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz przygotowywanie raportu z wykonania programu dla rady gminy,
 2. sporządzanie informacji z realizacji działań, wynikających z Gminnego Programu, i przesyłanie jej do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych, jego cofnięcia oraz rejestru zezwoleń,
 4. sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych oraz prowadzenie spraw związanych z wydaniem nakazu zniszczenia tych upraw w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami.
Z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 1. opracowywanie wraz z GKRPA projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 2. pełnienie funkcji sekretarza GKRPA,
 3. inicjowanie powołania oraz zmian składu GKRPA prze Wójta,
 4. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 5. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawie zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w tym zasięganie opinii GKRPA o lokalizacji punktu sprzedaży zgodnie z uchwałami o których mowa w pkt 5 i 6,
 7. prowadzenie spraw związanych z cofaniem powyższego zezwolenia w przypadkach przewidzianych prawem,
 8. prowadzenie spraw w zakresie wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na okres do 2 dni przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia oraz jednostkom OSP,
 9. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na okres do 2 lat przedsiębiorcom których działalność polega na organizacji przyjęć,
 10. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż zinwentaryzowanych zapasów alkoholu przez przedsiębiorcę, którego zezwolenie wygasło,
 11. kontrola naliczania oraz wnoszenia opłat przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwolenia,
 12. kontrola składania oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
 13. prowadzenie samodzielnie lub wraz z członkami GKRPA kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia,
 14. prowadzenie wspólnie z GKRPA spraw związanych z kierowaniem osób nadużywających alkoholu w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 15. prowadzenie wspólnie z GKRPA spraw związanych z kierowaniem do sądu rejonowe wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 16. opisywanie rachunków i faktur za zgodność z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 17. bieżąca koordynacja realizacji zadań gminnego programu profilaktyki,
 18. organizowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych,
 19. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
 20. współpraca z pełnomocnikiem wojewody d/s rozwiązywania problemów alkoholowych w celu uzyskania pomocy merytorycznej, materialnej na realizację gminnego programu, szkolenia, konsultację, doradztwo, udostępnianie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych,
 21. organizowanie pomocy psychologicznej i prawnej, a także ochrony przed przemocą dla rodzin w których występują problemy alkoholowej,
 22. inicjowanie, koordynowanie i upowszechnianie działań z zakresu promocji zdrowia.
Pozostałe:
 1. Informowanie rolników o bieżącej pomocy i możliwościach pozyskiwania środków pomocowych, bezpieczeństwo sanitarne art. 3b ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 2. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem gruntów stanowiących mienie gminne, nie będących pasem drogi publicznej w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym ustanowienie służebności przesyłu,
 3. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem nieruchomości gminnych nie leżących w pasie drogi publicznej w celu umieszczania znaków reklamowych.
Skip to content