REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego w dalszej części ,,PSZOK” na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 2. Właścicielem i zarządcą PSZOK znajdującego się w miejscowości Rzepiennik Biskupi nr 32A jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski, a przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy.
 3. PSZOK czynny jest w dniach (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
 • poniedziałek – czwartek w godz. 7.30-11.00
 • piątek w godz. 13.00-18.00
 • sobota w godz. 7.00 -14.00
 1. Teren PSZOK jest monitorowany 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia.
 2. Celem działalności zarządcy PSZOK jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy obejmujących utrzymanie stałego PSZOK.
 3. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2

 1. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców gminy/właścicieli/użytkowników nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane na cele rekreacyjne położonych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami, wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Wjazd na teren PSZOK następuje poprzez wczytanie Karty dostępu w czytniku kart lub za zgodą obsługi PSZOK
 3. Oddający odpady ma obowiązek posiadania Karty dostępu do PSZOK
 4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK i rozładowują selektywnie zebrane odpady komunalne po kontrolą pracownika PSZOK, który sprawdza ilość i rodzaj odpadów, ich pochodzenie, skład, zabezpieczenie i wskazuje miejsce ich rozładunku.
 5. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. (załącznik nr 1)
 6. Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegana zasad BHP.
 7. Pozostawienie odpadów w PSZOK poza wyznaczonymi miejscami lub poza terenem PSZOK jest zabronione.
 8. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:
 1. podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
 2. zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż, nie używania źródeł otwartego ognia,
 3. samodzielnego wrzucania dostarczanych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, w wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,
 4. niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki osoby pełnoletniej.

§ 3

 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne z gospodarstw domowych od mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski zebranych wyłącznie selektywnie w tym:
 1. papier i tektura – takie jak: gazety, czasopisma, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;
 2. plastik, tworzywa sztuczne – takie jak: puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), wielomateriałowe kartony po sokach i mleku, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych,
 3. metale – takie jak: puszki po napojach konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia, gwoździe, śruby), aluminium, kapsle, nakrętki od słoików, garnki, blachy do pieczenia
 4. szkło – takie jak: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, inne szklane przedmioty wykonane z grubego szkła,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Przed oddaniem opakowań do PSZOK należy usunąć z nich resztki pożywienia oraz je zgnieść.

 1. odpady ulegające biodegradacji –odpady zielone (skoszona trawa liście, drobne gałęzie i ścinki żywopłotów,
 2. Odpady niebezpieczne:
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny /RTV i AGD/ – np. monitory, telewizory, laptopy, notebooki, urządzenie elektryczne z wyświetlaczem LCD, drukarki itp., pralki, lodówki, mikrofalówki, aparaty fotograficzne, tostery, telefony komórkowe, opiekacze odkurzacze, żelazka, itp
 • lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć oraz żarówki energooszczędne,
 • urządzenie zawierające freony np. chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon
 • chemikalia, resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, środki do konserwacji i ochrony drewna,
 1. rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, odczynniki fotograficzne, kwasy, alkalia
 2. odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki
 3. aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
 4. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych np. środki ochrony roślin
 5. baterie i akumulatory – małogabarytowe oraz z pojazdów
 6. zużyte kartridże i tonery
 7. przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 8. przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek
 1. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 2. odpady wielkogabarytowe (meble, z metalu) – wersalki, tapczany, sofy, komody, regały, fotele, krzesła, stoły, szafy, meble ogrodowe drewniane oraz z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, materace, walizki, suszarki na pranie, deski do prasowania, wózki dziecięce, foteliki do karmienia, leżaki, zabawki dużych gabarytów, dużych rozmiarów plastikowe donice, skrzynki, czyste wiaderka, drzwi i okna bez szyb; grzejniki, felgi, wanny żeliwne
 3. opakowania z metali np. opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych
 4. drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych
 5. odpady budowlane lub rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, (np. remonty wnętrz budynków – wymiana tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp.)

Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie i wywóz na swój koszt.

Odpady budowlane powinny być „CZYSTE” tzn. niezmieszane z innymi odpadami.Nie należy mieszać gruzu z innymi odpadami takimi jak: ziemia, rury i płytki PCV, płyty kartonowo – gipsowe, wełna mineralna, styropian, plastik, metal, papier, deski drewniane, belki, ramy okienne, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, rolety, czy inne materiały z rozbiórki.

 1. zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli, samochodów osobowych,
 2. magnetyczne i optyczne nośniki informacji np. płytki CD, DVD
 3. tekstylia i odzież
 4. popiół
 5. inne nie wymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny
 6. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady takie jak:
 1. zmieszane odpady komunalne
 2. odpady zawierające azbest
 3. papa, smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki
 4. styropian budowalny
 5. części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, fotele, itp.)
 6. opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 7. niekompletny sprzęt RTV/AGD
 8. sprzęt budowlany i urządzenia przemysłowe
 9. zmieszane odpady budowlane
 10. odpady zielone przegniłe, będące w stanie rozkładu, płynne odpady kuchenne
 11. odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 12. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej ich identyfikacji (bez etykiet), dla których niemożliwe jest ustalenie składu chemicznego,
 13. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji
 14. wszelkie odpady, których rodzaj i ilość wskazują na to, iż źródło ich pochodzenia jest inne niż z gospodarstw domowych (tj. z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, z działalności rolniczej)
 15. odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska

§ 4

 1. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.
 2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu czy zabezpieczenia.
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ma być dostarczany kompletny.
 4. Odpady płynne, niebezpieczne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę produktu.
 5. Odpady zielone/bioodpady przyjmowane są wyłącznie z stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgniłe czy sfermentowane.

§ 5

 1. Ustala się limit ilości odpadów dostarczanych do PSZOK:
 1. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne (w tym gruzu) w ilości 1.500 kg z jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy. Obsługa PSZOK w chwili przyjmowania odpadów budowalnych (w tym gruzu) może odmówić ich przyjęcia, jeśli ich ilość przekracza 1.500 kg lub jeśli są one zanieczyszczone odpadami komunalnymi
 2. zużytych opon samochodów osobowych w ilości 4 szt. na nieruchomość na rok
 3. odpadów zielonych, które przyjmowane są w workach foliowych w ilości 3 worków o pojemności 120l na miesiąc. Obsługa PSZOK-u w chwili przyjmowania odpadów zielonych może odmówić ich przyjęcia, jeśli ich ilość jednorazowo przekracza ww. limit.
 1. Limit dostarczonych odpadów naliczany jest narastająco od 1 stycznia do 31 grudnia
 2. Ilość i rodzaj odpadów dostarczonych do PSZOK nie może wskazywać na pochodzenie odpadów z działalności gospodarczej lub rolniczej lub likwidacji takiej działalności
 3. Dostarczający odpady deklaruje masę odpadów, która podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez pracownika PSZOK

§ 6

 1. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa, niniejszego regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 2. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu obsługa PSZOK może odmówić ich przyjęcia.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną oraz informuje zarządcę, a dostawca odpadów zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami.

§ 7

 1. Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są:

a) od wytwórcy odpadu komunalnego (właściciela nieruchomości w rozumienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który złożył deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) po własnoręcznym podpisaniu przez niego Formularza przyjęcia odpadów stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu

Wzór dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w PSZOK stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu

b) od osoby trzeciej – po przedstawieniu oświadczenia o zgodzie na dostarczenie odpadów do PSZOK na prośbę i w imieniu wytwórcy odpadów, o którym mowa w § 7pkt 1 a).

Upoważnienie do oddania odpadów podpisane przez wytwórcę odpadów będzie podstawą do przygotowania przez obsługę PSZOK dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w PSZOK Wzór Upoważnienia stanowi załącznik nr 2 Regulaminu.

§ 8

 1. Na terenie PSZOK, zapobiegając wytwarzaniu odpadów, funkcjonuje punkt napraw i ponownego użycie produktów lub części produktów niebędących odpadami.
 2. Przedmioty ponownego użycia muszą być sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników, takie jak: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety), doniczki, zabawki, rowery, wyroby ceramiczne i szklane, itd. Ostateczną decyzję czy dana rzecz nadaje się do ponownego użycia i o jej wydaniu podejmuje pracownik PSZOK.
 3. Przedmioty można nabyć bezpłatnie w godzinach funkcjonowania PSZOK.
 4. Zamiar nabycia takiej rzeczy każdorazowo musi być zgłoszony obsłudze PSZOK, która prowadzi ewidencję rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia.
 5. Nabywca oświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot jest używany, zapoznał się z jego stanem technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż Urząd Gminy nie zapewnia o sprawności przedmiotu. Nabywca oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Urzędu Gminy związanych z nabywanym przedmiotem. W szczególności zaś zrzeka się roszczeń na wypadek gdyby przedmiot okazał się niesprawny oraz związanych ze stopniem jego zużycia, jak również związanych z innymi wadami przedmiotu czy skutkami jego używania. W takim wypadku Nabywca zobowiązuje się do pozbycia się rzeczy w sposób zgodny z przepisami prawa.
 6. Nabywca zobowiązany jest do podpisania Dokumentu nieodpłatnego nabycia przedmiotu (załącznik nr 3 do Regulaminu).

§ 9

Zebrane odpady będą przekazywane do Podmiotu posiadającego zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przetwarzania odpadów i ich transportu, a który to Podmiot został wybrany w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski

§ 10

 1. W uzasadnionych przypadkach przejmowanie odpadów komunalnych przez PSZOK może zostać czasowo wstrzymane.
 2. O sytuacji wymienionej w ust 1. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski poinformuje z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronę internetową gminy, w PSOZK oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

§ 11

 1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udzielają pracownik PSZOK na miejscu oraz pracownik Urzędu Gminy Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska zajmujący się Gospodarką odpadami pok.nr 3 tel. 14 65 35 527
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny w punkcie PSZOK oraz na stronie internetowej www.rzepiennik.pl
 3. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO umieszczony jest w punkcie PSZOK oraz na stronie internetowej www.rzepiennik.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularzu przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki

Załącznik nr 2 Upoważnienie do oddania odpadów

Załącznik nr 3 Dokument nieodpłatnego nabycia przedmiotu

Załącznik nr 4 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rzepienniku biskupim – PSZOK

Skip to content