Rolnictwo

Ważną dziedziną gospodarki całego powiatu tarnowskiego jest rolnictwo. Gospodarstwa rolne są własnością prywatną, a ich przeciętna powierzchnia wynosi 3,2 ha. Nie jest to intensywna gospodarka nastawiona wyłącznie na ilość i wydajność, lecz ceniąca nade wszystko jakość produktów rolniczych.

Produkcja rolna

Charakterystyczną cechą struktury agrarnej terenów powiatu, a w szczególności Gminy Rzepiennik Strzyżewski jest znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz duża ilość osób utrzymujących się z rolnictwa. Najwięcej jest w gminie gospodarstw o wielkości 1 – 5 ha 1002 gospodarstwa, z łącznej liczby 1513 w całej gminie. Grunty orne zajmują ogółem: 3759 ha, a grunty ugorowane: 835 ha. Powierzchnia łąk trwałych: wynosi 442 ha.

Głównymi uprawami są ziemniaki (w 84,7% gospodarstw rolnych) i zboża (w 81,6% gospodarstw) – zwłaszcza pszenica i owies.

Ze względu na duże rozdrobnienie użytków rolnych, teren gminy predysponowany jest do produkcji owocowo – warzywnej. Drzewa owocowe zajmują 14 ha z całej powierzchni upraw, największy procent wśród nich stanowią jabłonie (58,5%) oraz śliwy (22,2%), pozostałe to głównie: grusze, wiśnie i czereśnie. Krzewy owocowe rosną w gminie na powierzchni 1 ha, a dominują wśród nich porzeczki, maliny i agrest.

Produkcja zwierzęca

Gmina Rzepiennik Strzyżewski specjalizuje się w produkcji zwierzęcej, posiada duże możliwości produkcji mleka, żywca wołowego i trzody chlewnej.

Struktura produkcji zwierzęcej zarówno w gminie Rzepiennik Strzyżewski, jak i w całym powiecie tarnowskim ulega zmianom, tj. obniżaniu się relatywnie wysokości obsady zwierząt, zmniejszaniu pogłowia trzody chlewnej, co ma niewątpliwy związek ze spadkiem opłacalności produkcji zwierzęcej. Obserwuje się też niewielkie zmiany struktury pogłowia trzody chlewnej, powiązane z koniunkturą rynkową, z trendem malejącym co do ilości.

Gleby

W Gminie Rzepiennik Strzyżewski ponad 80% gruntów ornych zajmują gleby pyłowe całkowite w typie brunatnym i pseudobielicowym. Oprócz tych występują także gleby pyłowe niecałkowite i gleby wytworzone z glin i iłów – w typie brunatnym.

Duża cześć gleb zlokalizowana jest na płaskich wierzchowinach i słabo spadzistych zboczach – zalicza się je do kompleksu pszennego górskiego. Gorsze gleby – zaliczone do kompleksu zbożowego górskiego, położone są na średnich i rzadziej – stromych stokach. Gleby obydwu tych kompleksów stanowią 85% gruntów ornych gminy.

Pozostałe 15% to gleby zlokalizowane na stromych zboczach, o spadku powyżej 12°, które w większości są przeznaczone pod użytki zielone. Użytki zielone zajmują zaledwie 5% użytków rolnych, lecz charakteryzują się dużym zróżnicowaniem glebowym. Mają przeważnie dobre warunki dla rozwoju roślinności trawiastej – w 80% zaliczono je do klasy średniej, pozostała część to użytki słabe.

Oprócz gleb wietrzeniowych występują w gminie także w niewielkiej ilości (ok. 2,5% gruntów ornych) mady pyłowe, podmokłe – nie maja one jednak większego znaczenia gospodarczego. Nie występują w gminie gleby torfowe, ani gleby murszowe. W rozbiciu na klasy bonitacyjne, gleby użytkowane rolniczo przedstawiają się w następujący sposób:

  • Klasa III a – 0,2%;
  • Klasa III b – 10,5%;
  • Klasa IV a – 51,9%;
  • Klasa IV b – 30,9%;
  • Klasy V-VI – 6,5%.
Skip to content