Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych należy:
Z zakresu ustawy o ewidencji ludności:
 1. prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 2. dokonywanie rejestracji w danych w rejestrze PESEL, w zakresie właściwości rzeczowej wójta gminy o której mowa w art. 10 ustawy, lub przekazywanie ich w formie papierowej w przypadku braku możliwości przekazania w formie elektronicznej,
 3. sprawdzanie danych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców oraz usuwanie niezgodności w zakresie swoich kompetencji lub powiadamianie organu właściwego, i osoby której dane były sprawdzane,
 4. występowanie o nadanie numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego, w zakresie właściwości rzeczowej wójta gminy,
 5. występowanie o zmianę numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego,
 6. prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniem wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej obywateli polskich, w tym wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
 7. prowadzenie spraw związanych z wymeldowaniem obywateli polskich, którzy opuścili miejsce pobytu stałego albo opuścili miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnili obowiązku wymeldowania się,
 8. prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców, w tym wydawanie zaświadczeń,
 9. prowadzenie spraw związanych z wymeldowaniem cudzoziemców, którzy opuścili miejsce pobytu stałego albo opuścili miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnili obowiązku wymeldowania się,
 10. wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,
 11. udostępnianie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,
 12. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, uprawnionym podmiotom,
 13. nadzorowanie wniesienia odpłatności jeśli udostępnienie danych jej podlega.
Z zakresu ustawy o dowodach osobistych:
 1. przyjmowanie wniosku od osoby uprawnionej do posiadania dowodu osobistego lub w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych od rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora,
 2. zapewnienie możliwości przyjęcia wniosku o dowód osobisty w miejscu pobytu osoby w przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą,
 3. wydawanie dowodu osobistego uprawnionym do tego osobom, lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 4. przyjmowanie zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez uprawnione do tego osoby, oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 5. wymiana unieważnianie dowodu osobistego w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 6. stwierdzanie nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane,
 7. wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych,
 8. przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 9. wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,
 10. udostępnianie lub odmowa udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu, po uiszczeniu opłaty jeżeli ustawa takową opłatę przewiduje,
 11. udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu urzędu gminy uprawnionym podmiotom.
Z zakresu ustawy kodeks wyborczy:
 1. prowadzenie rejestru wyborców w systemie informatycznym, w tym jego aktualizacja,
 2. skreślanie wyborców – obywateli UE na ich pisemny wniosek,
 3. udostępnienie rejestru wyborców na pisemny wniosek do wglądu w urzędzie gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru wyborców na wniosek,
 5. skreślanie wyborców z rejestru na podstawie zawiadomień z sądu oraz trybunału stanu,
 6. prowadzenie spraw związanych z reklamacją nieprawidłowości w rejestrze wyborców,
 7. przekazywanie danych do ministra właściwego do spraw wewnętrznych danych na temat obywateli UE korzystających z praw wyborczych na terenie gminy,
 8. sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, oraz przekazywanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej,
 9. dopisywanie wyborców do spisu na ich pisemny wniosek, oraz zawiadamianie urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały,
 10. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
 11. wykładanie spisu wyborców przed wyborami w urzędzie gminy oraz powiadamianie o tym fakcie wyborców,
 12. prowadzenie spraw związanych z reklamacją nieprawidłowości w spisie wyborców,
 13. udzielanie wyborcom niepełnosprawnym informacji o ich prawach,
 14. prowadzenie spraw głosowania korespondencyjnego,
 15. sporządzanie aktów pełnomocnictwa oraz przyjmowanie jego wycofania.
Skip to content