Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarowania nieruchomościami należy:
Z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 1. administrowanie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
 2. współpraca z sądami oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
 3. ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
 4. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
 5. regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia gminnego, w tym związanych z nabywaniem gruntów zajętych pod drogi publiczne, doprowadzaniem do zgodności własności gruntów gminnych z faktycznym użytkowaniem na gruncie,
 6. prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem, posiadaniem zależnym, w tym, użytkowaniem wieczystym, użytkowaniem, dzierżawami, najmem, użyczeniem nieruchomości gminnych,
 7. przygotowanie dokumentacji formalno prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy dla celów sprzedaży, dzierżawy, użytkowania, najmu, zarządu i użytkowania wieczystego, a w szczególności:
  • opracowywanie projektów uchwał,
  • zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego,
  • sporządzanie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
  • przygotowanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów,
  • ustalanie terminów sporządzenia aktów notarialnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy w przypadkach określonych w/w ustawie, w tym przygotowanie całości dokumentacji formalno prawnej,
 9. sporządzanie i rejestracja umów użytkowania, dzierżaw, najmu i użyczenia,
 10. udzielanie odpowiedzi dotyczących rekompensat za mienie zabużańskie,
 11. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości oraz zasiedzeniem, w tym odszkodowaniami za wywłaszczone nieruchomości, za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 w/w ustawy, do zapłaty ceny nabycia części nieruchomości, o której mowa w art. 113 ust. 3 w/w ustawy, a także do zapewnienia nieruchomości zamiennej,
 12. prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 13. przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb ustalania wysokości opłaty adiacenckiej i ustalanie opłat adiacenckich,
 14. przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i zasad polityki czynszowej oraz nadzór nad prawidłowym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i użytkowych stanowiących mienie gminy,
 15. składanie wniosków do sądu o założenie księgi wieczystej oraz o wpis w księdze wieczystej na rzecz Gminy,
 16. prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości, a w tym:
  • analiza przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalnoprawnym i częściowo technicznym,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów,
 17. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.
Z zakresu ustawy kodeks cywilny:
 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną własności nieruchomości oraz wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy w przypadku określonym art. 9021 §1 w/w ustawy, w tym przygotowanie całości dokumentacji formalno prawnej.
Z zakresu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Ustawa przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:
 1. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości na rzecz Gminy.
Z zakresu ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw., Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych:
 1. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
 2. sprawy związane z uwłaszczeniem, udzielanie informacji oraz wydawanie kopii Aktów Własności Ziemi.
Z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego:
 1. gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, w szczególności lokalami socjalnymi, lokalami użytkowymi,
 2. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach,
 3. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem tymczasowego pomieszczenia dla mieszkańca w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu,
 4. ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy,
 5. przygotowywaniem projektów umów o odpłatne używanie lokali mieszkalnych,
 6. prowadzenie spraw w zakresie pobierania oraz zwrotu kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu,
 7. sporządzanie protokołu przed wydaniem lokalu najemcy, w którym określony zostaje stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń,
 8. sporządzanie projektów umów pozwalających wprowadzić najemcy ulepszenia i sposób rozliczenia z tego tytułu,
 9. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem lokalu po okresie najmu oraz wzajemnych rozliczeń,
 10. opracowywanie analiz w celu ustalenia stawek czynszu za lokale,
 11. prowadzenie spraw w zakresie ustalania stawek czynszu, w tym obniżonych stawek
 12. prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty oraz umarzaniem zaległości z tytułu czynszu,
 13. prowadzenie windykacji,
 14. prowadzenie spraw w zakresie podwyższania czynszu,
 15. prowadzenie spraw w zakresie wypowiadania umowy odpłatnego używania lokalu,
 16. prowadzenie spraw o odszkodowania wobec osób które zajmują lokal bez tytułu prawnego,
 17. prowadzenie spraw w zakresie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
 18. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali od innych właścicieli i podnajmowaniem ich osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód,
 19. prowadzenie spraw w zakresie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 20. prowadzenie spraw w zakresie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 21. prowadzenie spraw w zakresie najmu lokali socjalnych,
 22. prowadzenie spraw w zakresie najmu tymczasowych pomieszczeń.
Z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości, w tym:
  • przygotowanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
  • analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej (operaty geodezyjne),
  • orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
  • przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądu,
  • kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów.
Z zakresu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:
 1. Przygotowanie dokumentacji do dokonywania przez Wójta poświadczenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez prowadzącego to gospodarstwo
Z zakresu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy o finansach publicznych:
 1. Prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem informacji dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego,
 2. prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem informacji dotyczącej mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Skip to content