Samodzielne stanowisko ds. informatyki

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. informatyki należy:
 1. nadzór nad pracą systemów informatycznych w Urzędzie Gminy:
 • analiza potrzeb oraz planowanie rozwoju oprogramowania.

2. zakup i wdrażanie oprogramowania:

 • przygotowywanie wraz z komórkami merytorycznymi opisu przedmiotu zamówienia będącego częścią SIWZ, lub organizowanie zakupu bez stosowania ustawy PZP,
 • nadzorowanie szkoleń związanych z wdrażaniem oprogramowania,
 • monitorowanie zgodności realizacji usług i dostaw z warunkami umowy.

3. nadzór nad eksploatacją oprogramowania:

 • zarządzanie dostępem do oprogramowania,
 • wsparcie użytkowników w zakresie eksploatacji,
 • koordynacja i nadzór nad modyfikacjami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne,
 • dbałość o spójność przetwarzanych danych.

4. administrowanie serwerami i bazami danych Urzędu Gminy, w tym przydzielanie i odbieranie praw dostępu do zbiorów na wniosek kierownika odpowiedniej komórki organizacyjnej urzędu.

5. administrowanie siecią teleinformatyczną:

 • utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN) obejmujące okablowanie strukturalne budynków Urzędu oraz urządzenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci,
 • zarządzanie dostępem do Internetu.
 1. zapewnienie ochrony zasobów informacyjnych znajdujących się w sieci Urzędu Gminy:
 • nadzór nad stosowaniem w Urzędzie Polityki Bezpieczeństwa,
 • konfigurowanie i administrowanie oprogramowaniem systemowym i siecią komputerową w stopniu umożliwiającym zabezpieczenie danych osobowych i innych danych podlegających ochronie przed nieupoważnionym dostępem,
 • archiwizacja danych systemów komputerowych działających w urzędzie.
 1. planowanie i zakup sprzętu komputerowego.
 • analiza potrzeb we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia będącego częścią SIWZ, lub organizowanie zakupu bez stosowania ustawy PZP,
 • monitorowanie zgodności realizacji usług i dostaw z warunkami umowy.
 1. nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego:
 • utrzymanie ciągłości pracy stacji roboczych:
  • instalacja i konfiguracja stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego oraz poczty elektronicznej,
  • udzielania pomocy w problemach związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, w tym naprawy bieżące,
  • przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji zgłoszeń awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • monitorowanie funkcjonowania systemów informatycznych, identyfikacja występujących problemów i podejmowanie działań zaradczych.

9.  koordynacja współpracy w zakresie wymiany informacji między poszczególnymi komórkami Urzędu.

 1. nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.
 2. prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania.
 3. inicjowania wprowadzania usprawnień informatycznych w pracy urzędu.
 4. prowadzenie spraw z zakresu podpisów elektronicznych w tym koordynacja odnawiania certyfikatów.
 5. doradztwo informatyczne dla pracowników Urzędu i ich szkolenia.
 6. współdziałanie w rozwoju informatyki z jednostkami organizacyjnymi dla których Gmina jest organem założycielskim oraz jednostkami administracji rządowej.
 7. współpraca w dziedzinie informatyki z innymi organami administracji publicznej.
Z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych:
 1. koordynowanie powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi w drodze umowy, w tym kontrola zgodności przetwarzania danych z umową,
 2. nadzór i organizacja środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych,
 3. przygotowanie wspólnie z sekretarzem gminy dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki o których mowa w pkt 2 (polityki bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym), oraz jej wdrażanie (szkolenie pracowników oraz nadzorowanie),
 4. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w tym:
  • zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez: sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w pkt 3 oraz przestrzegania zasad w niej określonych, zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
  •  prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów wyłączonych z obowiązku rejestracji przez ustawę, zgodnie z wytycznymi ustawy,
  • zapewnienie jawności rejestru o którym mowa powyżej,
  • zgłoszenie wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez GIODO, zbiorów, które spełniają przesłanki ustawowe do ich wykreślenia,
 1. przygotowywanie upoważnień (również ich cofnięcia i zmiany) do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ich ewidencji zgodnie z wymogami ustawy.
Z zakresu ustawy o informacji publicznej:
 1. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi gminy,
 2. nadzór nad dostarczaniem przez te komórki materiałów do publikacji.
Z zakresu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:
 1. nadzorowanie wdrażania EPUAP w Urzędzie oraz podległych jednostkach organizacyjnych,
 2. przygotowywanie wzorów dokumentów do centralnego repozytorium EPUAP.
Z zakresu ustawy kodeks wyborczy:
 1. koordynowanie, nadzorowanie i szkolenie z wykorzystania techniki elektronicznej w akcjach wyborczych w tym pełnienia funkcji koordynatora gminnego oraz pełnomocnika gminnej komisji wyborczej ds. informatycznej obsługi wyborów zgodnie z wytycznymi uchwalanymi przez Państwową Komisję Wyborczą.
Skip to content