SKŁADANIE WNIOSKÓW DO ZMIANY STUDIUM

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 28.09.2019r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwały V/38/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski”. Granice obszaru objętego zmianą studium przedstawione zostały na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do powyższej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, w terminie do 30.10.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam również, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr V/38/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski” oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. studium.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, w terminie do dnia 30.10.2019 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: rzepiennik@rzepiennik.pl.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga lub wniosek.

Wnioski oraz uwagi złożone po dniu 30.10.2019 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków do studium oraz uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem ww. projektu studium jest Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski.


Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content