Sprzątanie dzikich wysypisk „śmieci”

Od lipca tego roku Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski chce rozpocząć nową akcję mającą na celu oczyszczenie naszych lasów, rzek i łąk z dzikich wysypisk „śmieci”.

Aby rozpocząć akcję potrzebujemy zgłoszeń właścicieli działek, na których są dzikie wysypiska odpadów.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. nr 3 lub telefonicznie: 14 65 35 527

Usuwanie zgłoszonych dzikich wysypisk odpadów będzie wykonywane sukcesywnie w zależności od wielkości wysypiska i od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 1987 ze zm.) posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Czyli na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek usunięcia odpadów tam składowanych. Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zgłoszone dzikie wysypiska w miarę możliwości usunie je we współpracy z właścicielem na koszt Gminy.

Skip to content