Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska

Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska. Konsultacje, które potrwają do 15 sierpnia 2023 roku.

Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 oraz art. 34 ust. 15 pkt 6 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 ( Dz. U. 2022 poz. 1079 ), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. ( Dz. U. UE.L. 2021.231.159 ), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii ZIT może złożyć każdy, w terminie do 15 sierpnia 2023 r. z wykorzystaniem:

  • formularza uwag w pliku WORD poprzez pocztę elektroniczną na adres: strategia@aglomeracja.tarnow.pl, lub
  • wydrukowanego formularza uwag przesłanego drogą pocztową na adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2

Ze względu na efektywność procesu rozpatrywania uwag prosimy w miarę możliwości o przekazywanie uwag w formie cyfrowej (formularz w pliku WORD).

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: strategia@aglomeracja.tarnow.pl lub pod numer telefonu +48 734 738 083 .

Więcej informacji: https://aglomeracja.tarnow.pl/

Skip to content