Stypendia dla uzdolnionych uczniów

„Regionalny Program Stypendialny” to projekt wspierający uzdolnionych uczniów uczęszczających do małopolskich szkół.
Stypendia są formą pomocy dla uzdolnionych uczniów i wspierania ich zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej. W dłuższej perspektywie będzie to miało wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodych osób, niezbędnych na rynku pracy, do których należą m.in. porozumiewanie się w językach obcych, postawy przedsiębiorcze czy umiejętności informatyczne. Rozwój tych osobistych kompetencji będzie procentował późniejszą aktywnością stypendystów na rynku pracy.
Osiągnięcia uczniów będą punktowane za wyniki w przedmiotach szczególnie ważnych z punktu widzenia właśnie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Proces przyznawania stypendiów będzie weryfikowany na podstawie osiągnięć uczniów w przedmiotach przyrodniczych, tj. przyrodzie (szkoła podstawowa), biologii, chemii, geografii, fizyce (gimnazjum), biologii, chemii, geografii, fizyce i przyrodzie, jako przedmiocie uzupełniającym (szkoły ponadgimnazjalne), a także w przedmiotach informatycznych, językach obcych, matematyce i przedsiębiorczości.
Ze wsparcia będą mogli skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust.3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty), w szczególności uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.
Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych wyniesie 400 zł brutto, gimnazjów – 500 zł brutto i szkół ponadgimnazjalnych – 600 zł brutto. Wykorzystanie stypendium i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych stypendysty będzie weryfikowane na podstawie sprawozdań z realizacji jego Indywidualnego Planu Rozwoju.
Więcej szczegółów na stronie:
Skip to content