ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Bieżący okres zasiłkowy w zakresie ww. świadczeń kończy się z dniem 31 października 2018r., zatem aby nadal otrzymywać świadczenia należy ponownie złożyć wniosek.
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać za pomocą systemów teleinformatycznych  – od 1 lipca 2018 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim począwszy od 1 sierpnia 2018r. (podobnie jak w przypadku świadczenia „500+” oraz „Dobry Start”).
 
Przypominamy, iż świadczenia powyższe są zależne od kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty  725,00 zł.
 
Podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego informujemy, iż do zweryfikowania sytuacji dochodowej – kryterium uprawniającego do przyznania świadczenia – w okresie zasiłkowym 2018/2019 rokiem bazowym jest rok 2017r. Prosimy zatem o przygotowanie i załączanie do wniosku ( w razie ich posiadania):
– stosownych oświadczeń/ dokumentów potwierdzających dochody nieopodatkowane rodziny (np. stypendia, zasiłki chorobowe i macierzyńskie KRUS i inne wg. katalogu),
– oświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego – w roku 2017r. ( na podstawie nakazu płatniczego podatku za rok 2017)
– w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej (w formie ryczałtu czy karty podatkowej) – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów bądź podatku osiągniętych w 2017r.
 
 
Jeżeli w roku bazowym 2017 bądź po tym roku u któregokolwiek członków rodziny nastąpiła utrata bądź uzyskanie źródła dochodu, należy przedstawić – składając wniosek – odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o dochodach i inne).
Podkreślamy – iż ww. informacji nie mamy możliwości pozyskać samodzielnie w naszych systemach teleinformatycznych. Weryfikować samodzielnie możemy: dochody opodatkowane, składki ZUS i inne informacje o osobach ( w bazach: PESEL, CIDG, CBB itp.)
 
 
Terminy składania wniosków – a termin realizacji świadczeń:
 
Świadczenia Rodzinne:
1.Wniosek złożony od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 30.11.2018r.
2.Wniosek złożony od 01.09.2018r. – 31.10.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 31.12.2018r.
3.Wniosek złożony od 01.11.2018r. – 31.12.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 28.02.2018r.
 
Fundusz Alimentacyjny:
1.Wniosek złożony od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 31.10.2018r.
2.Wniosek złożony od 01.09.2018r. – 31.10.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 30.11.2018r.
 
Uwaga!
Terminy rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji mogą ulec zmianie (wydłużeniu) dla rodzin, w których członek rodziny przebywa poza granicami kraju. W takim  przypadku wniosek zostaje odesłany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem weryfikacji czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

WNIOSKI DO POBRANIA:

– WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

– ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 
– WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

– ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY

– WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

Skip to content