ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+”

30 września 2018r. kończy się okres świadczeniowy w zakresie przyznanych świadczeń „500+”. Zatem, aby nadal korzystać ze wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” należy ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.

 

Wzorem lat ubiegłych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim – komórka świadczeń rodzinnych.

 

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2018 online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

 

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać od 01.08.2018r. w GOPS Rzepiennik Strzyżewski.

 

Informujemy wnioskodawców ubiegających się o świadczenie również na pierwsze dziecko w rodzinie – a więc uzależnione od kryterium dochodowego (tj. miesięcznie 800,00 zł,/osobę w rodzinie lub 1200,00 zł. jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne) –  iż do zweryfikowania sytuacji dochodowej – kryterium uprawniającego do przyznania świadczenia – w okresie zasiłkowym 2018/2019 rokiem bazowym jest rok 2017r. Prosimy zatem o przygotowanie i załączanie do wniosku ( w razie ich posiadania):

– stosownych oświadczeń/ dokumentów potwierdzających dochody nieopodatkowane rodziny (np. stypendia, zasiłki chorobowe i macierzyńskie KRUS i inne wg. katalogu),

– oświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego – w roku 2017r. (na podstawie nakazu płatniczego podatku za rok 2017)

– w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej (w formie ryczałtu czy karty podatkowej) – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów bądź podatku osiągniętych w 2017r.

 

Jeżeli w roku bazowym 2017 bądź po tym roku u któregokolwiek członków rodziny nastąpiła utrata bądź uzyskanie źródła dochodu, należy przedstawić – składając wniosek – odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o dochodach i inne).

 

Podkreślamy – iż ww. informacji nie mamy możliwości pozyskać samodzielnie w naszych systemach teleinformatycznych. Weryfikować samodzielnie możemy: dochody opodatkowane, składki ZUS i inne informacje o osobach ( w bazach: PESEL, CIDG, CBB itp.).

 

Terminy składania wniosków – a termin wypłaty świadczeń.

1.Wniosek złożony od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 31.10.2018r.

2.Wniosek złożony od 01.09.2018r. – 30.09.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 30.11.2018r.

3.Wniosek złożony od 01.10.2018r. – 31.10.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 30.12.2018r.

 

Uwaga!

Terminy rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji mogą ulec zmianie (wydłużeniu) dla rodzin, w których członek rodziny przebywa poza granicami kraju. W takim  przypadku wniosek zostaje odesłany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem weryfikacji czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

– OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Skip to content