Szkolenia komputerowe dla mieszkańców

To już trzeci projekt realizowany przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Gmina Rzepiennik Strzyżewski  od lutego 2018 rozpocznie realizację  projektu pn. „Umiejętności komputerowe, kompetencje cyfrowe i e-usługi dostępne dla mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski” na podstawie konkursu grantowego w ramach projektu POPC.03.01.00-00-0076/18 pn. „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Zadanie jest sfinansowane w 100% z Funduszy Europejskich w kwocie prawie 150 tys. zł. W ramach projektu, zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia informatyczne dla 270  mieszkańców Gminy,  którzy ukończyli 25 rok życia. Zajęcia odbywać się będą w 12 osobowych grupach, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. W trakcie zajęć kursanci korzystać będą z ultranowoczesnego sprzętu komputerowego umożliwiającego poznanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi cyfrowych.
Przewidziany jest również  catering dla uczestników szkoleń. Na potrzeby projektu zostaną zakupione 24 zestawy komputerowe, które zostaną później przekazane szkołom z terenu gminy. Zapisywać na szkolenia można się w Urzędzie Gminy – pokój 33 – sekretariat lub pod nr telefonu 14 65 30 501.

Skip to content