Szkolenie dla rolników – program azotanowy

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza osoby zainteresowane na

S Z K O L E N I E

Nowe wymogi dla rolników wynikające z Dyrektywy Azotanowej

Szkolenie odbędzie się 21.02.2019 r. o godz.10.0O w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Program działań potocznie nazywany jest PROGRAMEM AZOTANOWYM.

Gospodarstwa w zależności od powierzchni, skali produkcji zwierzęcej i intensywności produkcji roślinnej muszą spełnić praktyki obowiązkowe. Dla wszystkich zobowiązanych do zagospodarowania nawozów naturalnych program określa termin graniczny, do kiedy dostosować powierzchnię miejsc do przechowywania nawozów naturalnych i pojemności zbiorników

W zależności od wielkości gospodarstwa i sposobu produkcji możemy wydzielić grupy gospodarstw pod względem zalecanych dla nich praktyk w programie azotanowym. Od najmniejszych – o znikomym wpływie na jakość wód – po wielkotowarowe o dużej koncentracji produkcji.

mniejsze: poniżej 10 ha UR lub poniżej 10 DJP w gospodarstwie,

średnie: równe i powyżej 10 ha UR lub równe i powyżej 10 DJP w gospodarstwie,

duże: powyżej 100 ha UR lub powyżej 50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP,

bardzo duże: prowadzą chów lub hodowlę: powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu lub powyżej 2 000 stanowisk

dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

Rodzaje zalecanych praktyk

Gospodarstwamniejsze przestrzeganie terminów nawożenia i składowania nawozów naturalnych ( uległy zmianie)

Gospodarstwa średnie przestrzeganie terminów nawożenia i składowania nawozównaturalnych+ ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem+ maksymalne dawki azotu lub dobrowolnie plan nawożenia azotem

Gospodarstwa duże przestrzeganie terminów nawożenia i składowania nawozów naturalnych+ plan nawożenia azotem

Gospodarstwa bardzo duże przestrzeganie terminów nawożenia i składowanianawozów naturalnych + plan nawożenia azotem (zatwierdzony przez okręgową stacjęchemiczno- rolniczą i kopia przesłana do wójta lub burmistrza, lubprezydenta miasta oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na położenie gruntów.

Kary za nieprzestrzeganie wymagań

Kary pieniężne w wymiarze od 500 zł do 3000 zł nakłada Inspekcja Ochrony Środowiska.

Należy liczyć się z dodatkowymi konsekwencjami w postaci potrącenia płatności obszarowej za niespełnieniewymogów wzajemnej zgodności, ponieważ na podstawie porozumienia informacja jest przekazywana do ARiMR.

Skip to content