UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 20.10.2022 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Słomiana tradycja” od Stowarzyszenia „Rzepiennik-Nasza Przyszłość”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:  rzepiennik@rzepiennik.pl w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Skip to content