Urząd Gminy przypomina o wykaszaniu gruntów rolnych oraz bezwzględnym zakazie wypalania traw

WYKASZANIE GRUNTÓW ROLNYCH, ZAKAZ WYPALANIA TRAW:
Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, siedliskiem sprzyjającym bytowaniu i intensywnemu rozmnażaniu się wielu szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków. Obowiązek ochrony gruntów rolnych przed degradacją, spowodowaną między innymi wysiewaniem się chwastów z pól zaniedbanych, ciąży na właścicielach tych nieruchomości.
Likwidację chwastów należy przeprowadzić kilka razy w roku, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Wyżej wymieniony obowiązek wynika z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz.U.2013.1205).
Ponadto rolnicy korzystający z dopłat bezpośrednich, jak i płatności otrzymywanych w ramach PROW, tj. płatności rolnośrodowiskowych, zobowiązani są do spełniania podstawowych wymogów z zakresu utrzymywania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w tak zwanej Dobrej Kulturze Rolnej zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. 
chwasty
Normy Dobrej Kultury Rolnej zostały wdrożone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Z 2010 r. Nr 39, poz. 211).
Do minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w ww. kulturze należy:
-uprawa roślin lub ugorowanie – w przypadku gruntów ornych;
-koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca w przypadku łąk;
-grunt orny jest ugorowany, jeśli podlega on koszeniu co najmniej raz w roku w terminie do 15 lipca lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów.
Zabiegi te mają zapobiegać wkraczaniu na użytki zielone niepożądanej roślinności.
Ponadto informujemy, o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYPALANIA TRAW. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U.2013.627 art.124) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz     trzcinowisk i szuwarów. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (t.j.:Dz.U.2009.178.1380) oraz ustawą o ochronie przyrody (t.j.:Dz.U.2013.627) na właścicielach gruntów rolnych i leśnych spoczywa obowiązek zabezpieczania terenów zagrożonych pożarem oraz obowiązuje bezwzględny zakaz wypalania wszelkich pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu lub grzywny.
Zamiast wypalać skoszoną trawę, suchą roślinność z ogrodów można pożytecznie ją zagospodarować poprzez kompostowanie i pozyskanie w ten sposób nawozu organicznego, służącego do użyźniania pól, łąk i ogrodów.
W trosce o wspólne dobro mieszkańców naszej gminy uprasza się o zastosowanie się do nich.
Skip to content