VII Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się dnia 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 15 maja 2019 r.

RG.0002.4.2019

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że VII Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski
 5. Informacja o działalności służby zdrowia na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2018 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 7. Informacja o działalności Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2018 roku.
 8. Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2018 rok.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2019-2033.
 14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego innej jednostki samorządu terytorialnego.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek