VIII Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 19 czerwca 2019 r.

RG.0002.5.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 5. Wręczenie medali „Za Zasługi dla obronności Kraju”.
 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy Rzepiennik Strzyżewski w roku 2018.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski za rok 2018.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2018 r.
 12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
  o wykonaniu budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2018 rok.
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2018 rok.
 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rzepiennik Strzyżewski stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim
  z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, zmienionych uchwałą Nr IV/12/15 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015 r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z późn. zm.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Transmisja z obrad :

Adres strony internetowej na której udostępniony będzie archiwalny obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy.

http://rzepiennik.pl/category/sesje-rady-gminy/nagrania-z-sesji-rg/
Skip to content